Styrelsen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsen i Föreningen Kulturhuset är ansvarig för att verksamheten fungerar och att beslut som tas på föreningsmötena genomförs. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs på föreningens höst- och vårmöten.

Styrelsen har tre olika utskott, arbetsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet. Utöver detta finns en rad olika arbetsgrupper och ansvarsområden.

Alla föreningens medlemmar har rätt att närvara på styrelsens möten som äger rum en gång per månad. Jönköpings Kommun har sedan 1998 rätt att ha tre adjungerade ledamöter i Föreningen Kulturhusets styrelse.

Uppbyggnad

Roller och funktioner

Utskott

Det finns tre utskott i Kulturhuset, Arbetsutskottet, Personalutskottet och Ekonomiutskottet. Utskotten finns till för att underlätta styrelsen beslutsfattande under styrelsemöten, utskotten förebereder nämligen förslag för styrelsen att ta ställning till.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet (AU) förbereder och planerar styrelsemötena. De är styrelsens beslutande organ mellan styrelsemötena. Besluten i AU måste tas med konsensus. AU består av ordföranden, sekreteraren samt administrativ samordnare.

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (EU) ansvarar för översyn av ekonomin. De följer upp och bereder ekonomiska frågor till styrelsen. EU består av minst två ledamöter från styrelsen samt administrativ samordnare.

Personalutskottet

Personalutskottet (PU) ansvarar för kontakt och kommunikation med personalen. De håller personalmöten, medarbetarsamtal och liknande. De ska också följa upp och bereda personalrelaterade frågor, samt hålla koll så att styrelsen lever upp till sitt arbetsgivaransvar. PU består av minst två personer från styrelsen samt administrativ samordnare.

Arbetsgrupper och ansvarsområden

  • Information, kommunikation och media
  • Loppisen
  • Medlemsföreningar
  • Musiken
  • Nyfiket
  • Fastighetsgruppen
  • Verkstäderna

Ansvar och befogenheter

Styrelsen ansvarar för beslutsfattande i föreningen mellan årsmötena. Alla beslut ska utgå från stadgarna, som är föreningens grund. I stadgarna beskrivs bland annat föreningens syfte, hur årsmöten ska gå till, styrelsens sammansättning, hur en blir medlem samt uteslutning av medlemmar och nedläggning av föreningen.

Styrelsen har också det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi, varje vårmöte när bokslutet (redovisning av hur pengar använts) presenteras får medlemmarna rösta för om de vill ge styrelsen ansvarsfrihet för hur de använt pengarna under året som gått. Styrelsen har också arbetsgivaransvar för de anställda och ska se till att lagar och fackliga avtal följs.

I styrelsedokumentet finns det beskrivet hur styrelsen ska arbeta.

Styrelsemöten

Kallelser

Kallelser till styrelsemötena skickas ut senast en vecka innan själva mötet. Det är Arbetsutskottet som förbereder mötena och skickar ut kallelsen. Alla föreningens medlemmar är välkomna att delta på styrelsens möten.

Beslutsunderlag

Varje fråga som behandlas på ett styrelsemöte ska ha ett s.k. beslutsunderlag. Det är en kort sammanfattning av den fråga som ska behandlas på mötet. Beslutsunderlaget finns till för att styrelsemedlemmar ska kunna läsa in sig innan mötet, så att mötet inte ska ta så lång tid, men också för att medlemmar och medlemsföreningar ska kunna se vilka saker som diskuteras på styrelsemötet. Detta är en del av demokratin - kanske vill du vara med på ett styrelsemöte om du ser att en fråga du själv tycker är viktig ska diskuteras. En mall för att skriva beslutsunderlag på wikin finns här: Beslutsunderlag motion datum, Mall.

Protokoll

Under mötet skriver sekreteraren ett protokoll, efter mötet läses protokollet igenom av två justerare, signeras av ordförande, sekreteraren och justeraren för att sedan arkiveras. Mötesprotokoll finns att läsa här på wikin eller på kontoret i Kulturhuset.

Protokoll och beslutsliggare

Jour

Som ledamot i styrelsen ingår att hjälpa till med ideell jour-verksamhet i huset. Detta sker främst under helger då jouren består i att se till att det städas efter loppisen, hålla koll på och svara på frågor som kan uppstå vid bokningar på helgdagar då kontoret är stängt. Helgjouren kan skötas nästan helt på distans.

Vid festjour så tittat du till en fest och befinner dig på eller i närheten av Kulturhuset under hela tiden som festen pågår. Du kan få arvode för att vara festjour. Som jour ser du till att festen följer de avtalade reglerna, och festjouren har rätt att avbryta festen om någon bryter mot dem och inte slutar vid tillsägning.

Mer utförlig information om hur helg- och festjour går till hittar du här. Det kan vara bra att ha helg- eller festjour tillsammans med någon första gångerna, tills du känner dig varm i kläderna.

Valberedning

Valberedningen på Kulturhuset har som uppgift att hitta kandidater till föreningens styrelse samt revisorer.