Arbetsutskottet

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Arbetsutskottet (AU)

Från styrelsedokumentet[redigera]

AU förbereder styrelsens möten och tar de brådskande beslut som inte kan vänta till nästa styrelsemöte. Tagna beslut ska redovisas på nästa styrelsemöte.

Vid beslutsfattande i AU krävs en enhällighet bland AUs medlemmar. Kan detta ej uppnås skall beslutet bordläggas och tas upp som en punkt på dagordningen på nästkommande styrelsemöte.

AU kan besluta om investeringar upp till 10 000 kr.

AU ska även överse mediakontakter, om inte annat beslutas.

AU ska föra anteckningar/protokoll vid sina möten. Anteckningarna/protokollen godkänns av ordföranden och överlämnas till styrelsen för kännedom.


Upplägg för förberedande möte med Arbetsutskottet (AU)[redigera]

 • Gå igenom beslutsliggare
 • Gå igenom rapporter:
  • Administrativ Samordnare
  • Operativ Samordnare
  • Ekonomiutskottet rapport
  • Personalutskottets rapport
  • Ev. rapporter från arbetsgrupper
 • Gå igenom inkommen korrespondens
 • Gå igenom Arbetsutskottets eventuella beslut
 • Gå igenom beslutsunderlag
 • Sammanställa AU-rapport
 • Göra kallelse och sammanställa rapporter
 • Skicka ut kallelse, föredragningslista och underlag