Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Syfte med huset och föreningen

"Kulturhuset ska vara en plattform där alla är välkomna som inte exkluderar andra. En mötesplats där människor ges möjlighet att bryta utanförskap av olika slag och hitta ett sammanhang att växa och utvecklas i. Kulturhuset ska värna om deltagarkultur och lyfta fram och stimulera lite udda och subkulturella verksamheter som inte har någon annan plats att utöva sin specifika kulturform på."

Policys

Alla-är-välkomna-policy

Många som besöker Kulturhuset berättar att de upplever en unik och inkluderande atmosfär. Detta är något vi i föreningen vill fortsätta bygga vidare på och utveckla.

Föreningen Kulturhuset ska sträva efter att alla medlemmar får jämlik tillgång till utrymme, gemensamma resurser och inflytande i föreningens angelägenheter och Kulturhuset i stort.

Kulturhuset ska sträva efter att vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg, ålder och så vidare.

Antagen vid Föreningen Kulturhusets höstmöte 2013.

Drogpolicy

Kulturhuset ska vara en inkluderande mötesplats och ett alternativ för dem som vill ha en fristad från alkohol och andra droger. Det ska vara en plats där alla kan känna sig trygga och välkomna och där personer som vill tillfriskna från sitt beroende får göra det ifred. Därför har Föreningen Kulturhuset förbud mot alkohol och andra droger.

Förbudet i det här fallet innefattar förtäring och/eller förvaring i alla gemensamma lokaler, såväl in- som utomhus, och i samband med arrangemang i Föreningen Kulturhusets namn eller där Föreningen Kulturhuset står som medarrangör.

Uthyrda lokaler är inte längre att betrakta som gemensamma.

Policyn syftar till att så många som möjligt ska känna sig trygga och välkomna i föreningens gemensamma utrymmen och under föreningens arrangemang.

Antagen vid Föreningen Kulturhusets höstmöte 2013.

Hund- och djurpolicy för Nyfiket

Djuret ska hållas i koppel och under uppsikt.

Om någon (vare sig det är fikets ideella arbetare eller besökare) är allergisk mot djuret eller känner sig obekväm i dess sällskap kan de be den som ansvarar för djuret av ta ut djuret ur fiket.

Det är aldrig du som djurägare som besitter rätten att bestämma om djuret får vistas i Nyfiket, utan de som för tillfället nyttjar lokalen.

Antagen vid Föreningen Kulturhusets höstmöte 2013.

Transparenspolicy

Varje medlem i föreningen ska vara välkommen på samtliga möten som inte behandlar känslig information så som specifika anställningsfrågor osv.

Varje medlem ska ha tillgång till samtliga protokoll från alla föreningens möten.

Protokoll och dokument ska skrivas på ett sådant sätt att de inte är onödigt svåra att förstå sig på.

Antagen vid Föreningen Kulturhusets höstmöte 2013.

Riktlinjer

Arrangemang

De tre huvudsakliga arrangemangsformerna på Kulturhuset: Kulturhus-arrangemang; Samarrangemang och egna/privata arrangemang.

Kulturhus-arrangemang

Görs genom Föreningen Kulturhuset av dig eller er som blivit medlemmar. Då kostar det ingenting och ni får full tillgång till föreningens resurser och kunskap. Ni kan ha en egen arrangörsgrupp med namn och symbol så länge ni är en del av Föreningen Kulturhuset. Kulturhus-arrangemang är öppna för allmänheten och följer våra Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset.

Samarrangemang

Görs i samarbete med Föreningen Kulturhuset. Om ni har en egen förening eller arrangörsgrupp kan ni samarbeta med Föreningen Kulturhuset. Ni kan få olika typer av stöd så som hjälp med ljudteknik, låna köket eller rabatterad hyra. Viktigt att veta är att drogrfrihet är ett krav och eventuellt överskott från arret tillfaller föreningen Kulturhuset. (Om inte annat är överenskommet.)

Egna/privata arrangemang

Ni hyr lokaler, eventuell utrustning och hjälp (ljud- och ljustekniker, vakter osv) av Föreningen Kulturhuset. Ni bestämmer själva vad som ska göras och hur eventuell vinst ska användas. Ni betalar normal hyra och betalar för eventuella extratjänster.

Helg- och festjour

Vad som gäller kring Helg- och festjour beskrivs i dokumentet: Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping.

Medlemsföreningarna

Vad som gäller kring Medlemsföreningarna beskrivs i dokumentet: Riktlinjer för Medlemsföreningar på Kulturhuset.

Nycklar och taggsystem

Vad som gäller kring Nycklar och taggsystem beskrivs i dokumentet: Regler och riktlinjer kring taggsystemet på Kulturhuset.

Nyfiket

Vad det gäller Nyfiket beskrivs verksamheten under Nyfiket

Replokalerna och studion

Städning

Vad som gäller kring Städning beskrivs under: Städning på Kulturhuset.

Verkstäderna

Under framtagning: Riktlinjer för Öppna Verkstäderna på Kulturhuset

Avtal och kontrakt

Avtal med kommunen

Hyresavtal

Korta hyresavtal

Långa hyresavtal

Samarbetsavtal

Under framtagning: Samarbetsavtal kring replokalerna.