Riktlinjer för Medlemsföreningar på Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Medlemsföreningen ska:[redigera]

  • vara öppen, ideell, demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden samt bedriva verksamhet i Jönköpings kommun.
  • stödja föreningen Kulturhusets målsättning.
  • betala fastställd medlemsavgift.
  • senast 1 mars kort redogöra för sin aktivitet under föregående verksamhetsår genom att redogöra för antalet öppna arrangemang (och var dessa ägt rum) samt antal medlemmar i föreningen. Rapporteringen ska ske skriftligt.
  • städa efter loppisen minst två gånger per termin. Eller betala en straffavgift.
  • närvara med en representant på Föreningen Kulturhusets höst- och vårmöten. Representanten har talesrätt men inte rösträtt under mötet och föreningen har rätt att skicka in motioner till mötet.
  • skriftligen överlämna kontaktuppgifter för medlemsföreningens ordföranden samt utsedd kontaktperson i anslutning till den årliga rapporteringen till föreningen kulturhuset. Kontaktuppgifterna ska innehålla e-postadress, mobilnummer samt postadress.

Undantag[redigera]

Styrelsen kan besluta om dispens från kraven om särskild anledning föreligger. Om så sker ska detta redogöras på nästa medlemsmöte.

Avvikelser från krav[redigera]

Om en medlemsförening avviker eller ej uppfyller kraven ska styrelsen besluta om påföljderna.

Detta avtalet ersätter tigare atvtal med medlemsföreningen och träder i kraft vid påskrivning.