Samarbetsavtal kring Replokalerna

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

På denna sida pågår arbetet med att ta fram förslag till nytt samarbetsavtal kring replokalerna på Kulturhuset.

Replokalerna har funnits på Kulturhuset sedan starten 1982. Sedan XX drivs de i samarbete med Studiefrämjandet Jönköping. Samarbetet har inneburit att Studiefrämjandet ansvarar för administration, medan Föreningen Kulturhuset haft hand om det dagliga arbetet, det mesta av drift och styre av verksamheten i replokalerna.

Till följd av Föreningen Kulturhusets nya hyresavtal med Jönköpings Kommun som trädde i kraft 2014/2015 hyr Studiefrämjandet replokalerna direkt av Jönköpings Kommun istället för av föreningen. I det nya avtalet slås det fast att alla som hyr på lång tid i Kulturhuset antingen ska vara medlemsföreningar eller ha samarbetsavtal med Föreningen Kulturhuset.

Från nya Hyresavtalet med Jönköpings Kommun[redigera]

Från Föreningen Kulturhusets Verksamhetsplan 2015[redigera]

Replokalerna har alltid varit en viktig samlingspunkt för musiker och artister. Många är de band som bildats, repat och gått vidare från huset. Flera har gått vidare till nationella och internationella karriärer, medan andra splittrats inom bara ett par månader. Då flera av de äldre banden flyttat de senaste åren till följd av den osäkerhet som rått kring framtiden, finns nu goda möjligheter att formalisera och genomdriva de förändringar som vi arbetat fram under denna period.

Vi ska därför under året:

 • Genomföra en översyn av våra replokaler och hyresgästerna där.
 • Ta fram nya riktlinjer för verksamhet i replokalerna.
 • I första hand ge plats till unga musiker, framför allt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.

Kulturhuset ska även fortsättningsvis vara en mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre. Kulturhusets replokaler ska också vara en mötesplats för en rad olika musikstilar och genrer.

Diskussionsunderlag/utkast Nya riktlinjer för replokalerna[redigera]

 • Få in fler tjejer i replokalerna (målet är 50%)
 • Bredda musiken med olika musikstilar (hip-hop, reggae, soul, pop, dansband osv.)
 • Minst 2, gärna fler, band i varje repa.

Saker som bör finnas med i samarbetsavtalet[redigera]

Studiefrämjandet Jönköpng och Föreningen Kulturhuset kommer inom kort att ingå ett samarbetsavtal kring replokalerna på Kulturhuset. I dessa ska bland annat nya riktlinjer för replokalerna ingå. Nu vill vi veta vad ni tycker!

Förslag till Allmänna riktlinjer för Replokalerna på Kulturhuset[redigera]

Kulturhusets replokaler ska fungera som mötesplats för musiker och artister i alla åldrar. Ungdomar ska kunna få sin första replokal här, samtidigt som äldre musiker ges plats och kan inspirera och stötta de yngre. Kulturhusets replokaler ska dessutom vara en mötesplats för en rad olika musikstilar och genrer.

 • Kulturhusets replokaler ska vara en självklar utgångspunkt och mötesplats för musiker och band i Jönköping med omnejd.
 • Vi ska särskilt uppmuntra unga musiker, framförallt tjejer och i synnerhet subkulturella och alternativa musikstilar.
 • Målet är att minst 50% av de som repar på Kulturhuset ska vara kvinnor, vi ska därför aktivt verka för att få in kvinnor när en replokal blir ledig.
 • Varje replokal ska ha minst två registrerade band.
 • Kopior av alla kontrakt, med kontaktuppgifter, ska finnas på Kulturhuset.
 • Om en plats blir ledig har Kulturhuset en månad på sig att hitta ett band. I andra hand gäller vanlig turordning.

Krav på hyresgäst[redigera]

 • Bandet ska vara aktivt och nyttja replokalen regelbundet.
 • Gör bandet spelningar på andra ställen, krävs en spelning utan ersättning på Kulturhuset per år.
 • Bandet ska delta med minst en person i bandråd på Kulturhuset när dessa sammankallas.
 • Hålla rent och snyggt i repokalen, respektera den de delar lokal med.

Alkohol- och drogpolicy[redigera]

 • Replokalerna innefattas av Föreningen Kulturhuset drogpolicy.

Beslutanderätt kring nya hyresgäster, samt uppsägning[redigera]

Om en plats blir ledig har Kulturhuset en månad på sig att hitta ett band. I andra hand gäller Studiefrämjandets kölista.

Studiefrämjandet tecknar avtal med band och skall använda avtalsmall som bifogas detta samarbetsavtal.

Båda parter har veto vid tecknande av avtal med band.

Kulturhuset äger med detta samarbetsavtal rätten att besluta om uppsägning av band. Studiefrämjandet är skyldiga att genomföra hävning/uppsägning av avtal med band därvid.

Studiefrämjandet skall genomföra uppsägning enligt avtal med band efter Kulturhusets styrelses beslut om kontrakts hävning med band inom en månad efter att meddelande emottagits från Kulturhusets styrelse.

Allt med grund i de regler och stadgar som gäller på Kulturhuset.

Studiefrämjandet kan säga upp sitt avtal med band enligt här bifogad avtalsmall.

Hur vi kommunicerar[redigera]

 • Kulturhuset har en kontaktperson med ansvar för replokalerna på Kulturhuset.
 • Kommunikation kring avtalet, riktlinjer, uppsägning och intagning av hyresgäster och så vidare ska tas med denna kontaktperson.

Rapporteringsskyldighet[redigera]

Senast 1 mars årligen ska statistik över aktivitet i replokalerna, inklusive könsfördelning samt ålder ska lämnas till Föreningen Kulturhusets styrelse. Detta gäller även de som rapporteras till andra studieförbund. Anledningen är att statistiken behövs i arbetet med föreningens verksamhetsberättelse. Rapporteringen ska ske skriftligt.

Investeringar[redigera]

Renovering av lokaler[redigera]

Försäkringsansvar av utrustning[redigera]

Försäkringsansvar för utrustning faller på hyresvärden.

Uppsägning och uppsägningstid[redigera]

Av avtalet.

Saker som kan finnas med i samarbetsavtalet[redigera]

Öppna repan[redigera]

 • Öppna repan? Vem står för utrustning osv?

Inspelningsstudion[redigera]

Inspelningsmöjligheter[redigera]

Utvecklingsmöjligheter, för verksamheten[redigera]

Utvecklingsmöjligheter, för band/artister[redigera]

Övrigt[redigera]

 • Vi lovar att lokalerna är fulla, så länge vi har bestämmanderätt vilka som ska vara i lokalerna.
 • Låssystemet/nycklar lämnas ut/administreras av Kulturhuset.
 • Bokning och betalning kring öppna repan.

UPPLÄGG[redigera]

Riktlinjer för vilka som ska hyra[redigera]

Hur tas beslut om vilka vi tar in?[redigera]

 • Första månaden bestämmer vi.
 • Efter månaden så ska kölistan tillämpas.
 • Vi bestämmer gemensamt vilket band som ska in.

Krav/regler på hyresgästen[redigera]

För rösträtt i bandrådet krävs medlemskap i Föreningen Kulturhuset. Däremot har bandet närvaroplikt med minst en representant på bandrådets möte.

Hur vi säger upp band[redigera]

Krav på Studiefrämjandet[redigera]

Krav på Kulturhuset[redigera]

Hur vi kommunicerar[redigera]

 • Styrelsen eller av styreslen utsedd representant.

Giltighet och uppsägning av detta avtal[redigera]

Uppsägningstiden för avtalet är tre månader. Och det gäller annars så länge som samabetspartnern har avtal med kommunen.

Ändringar i avtalet kan göras