Vårmöte 2016, protokoll

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte, 10 april 2016 - protokoll

1. Mötets öppnande[redigera]

Sebastian Dahlander hälsar alla välkomna, berättar kort om vad vårmötet och öppnar mötet.

2. Fastställande av röstlängd.[redigera]

Vårmötet beslutar att alla som deltar på mötet, förutom Johan Jonssson som är anställd av föreningen och Susan Bolgar kulturchef Jönköpings Kommun och adjungerad i föreningens styrelse, har rösträtt.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är rösträknare).[redigera]

3.1 Val av mötesordförande[redigera]

Till mötesordförande väljs Peter Olsson

3.2 Val av mötessekreterare[redigera]

Till mötessekreterare väljs Sebastian Dahlander.

3.3 Val av justerare tillika rösträknare[redigera]

Till justerare tillika rösträknare väljs Carl Du Rietz och Anna Ling.

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.[redigera]

Mötet har utlysts via e-post till samtliga medlemmar, via Kulturhusets hemsida, facebook samt på anslagstavlor runt om i Kulturhuset.

5. Godkännande av dagordning.[redigera]

Vårmötet beslutar att godkänna dagordningen utan ändringar.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.[redigera]

Johan Jonsson går igenom bokslutet för 2015 som därefter läggs till handlingarna.

Sebastian Dahlander redogör för verksamhetsåret 2015. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse.[redigera]

Johan Jonsson läser upp revisorernas berättelse som därefter läggs till handlingarna.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.[redigera]

Vårmötet beslutar att fastställa bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.[redigera]

Vårmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

10. Fyllnadsval till Styrelsen[redigera]

Vårmötet beslutar att godkänna Valberedningens förslag på fyllnadsval till Kulturhusets styrelse i sin helhet med tillägget Johan Kittendorf som väljs till ledamot. Samtliga väljs till och med höstmötet 2016.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar[redigera]

Vårmötet beslutar att styrelsen har rätt att besluta om tillfällig arvodering vid särskilda tillfällen. Inga fasta arvoderingar ska betalas.

12. Val av revisorer.[redigera]

Inga fyllnadsval behövs. Revisor Daniel Henriksson är vald till och med XX.

13. Behandling av eventuella motioner och propositioner.[redigera]

13.1 Propostion: Nytt ersättningssystem för tillfälligt arbete i Kulturhuset.[redigera]

Vårmötet beslutar att godkänna propositionen.

14. Renoveringen av Kulturhuset.[redigera]

Renoveringsgruppen redogör kort för vilka renoveringar som genomförts och vad som är på gång framöver.

Renoveringsgruppen uppmanas av deltagare på mötet att se över golven i husets lokaler, inklusive medlemsföreningarnas lokaler, upprustning av Teaterbion (i synnerhet renovering av scenen) samt att i samband med renoveringen av entrén förtydliga var kontoret är.

15. Öppet hus, 23 april, 2016.[redigera]

Lördagen den 23 april, i samband med KulturDagNatt, arrangerar Kulturhuset sitt fetaste Öppet Hus! Det genomföras en hiskelig massa arrangemang i huset. Samtliga medlemmar uppmanas att delta efter intresse och förmåga!

16. Fastställande av datum för höstmöte.[redigera]

Vårmötet beslutar att styrelsen fastställer och meddelar datum för höstmötet.

17. Övriga frågor.[redigera]

Inga övriga frågor.

18. Avslutande.[redigera]

Mötesordförande Peter Olsson förklarar mötet avslutat.