Extrainsatt föreningsmöte 230521

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Välkommen till Kulturhuset! ♥[redigera]

Den 21 maj 2023 kl. 13:00 ses vi för att hantera de bordlagda frågorna från Vårmötet.

♥ Körsbärsträden ♥

FAQ[redigera]


  • Vad är ett extra föreningsmöte?

Den infon kan du hitta i våra Stadgar under §6.


  • Vid denna typ av möte kan det förekomma en hel del obegripliga ord.

Ordlista över obegripliga ord


  • Hur kommer mötet gå till?

Räck upp handen när du vill tala. Mötesordförande fördelar ut ordet. När ordet är ditt går du fram till talarstolen och håller ditt anförande där. Yrkar du på något? Ditt yrkande måste tillkomma presidiet skriftligt. Papper och penna kommer finnas på plats.


♥ Vår Logga ♥

FÖREDRAGNINGSLISTA[redigera]

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av
3.1 Mötesordförande
3.2 Mötessekreterare
3.3 Justerare tillika rösträknare
4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
5. Föredragning av bokslut och verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande och vice ordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar
12. Val av revisor
13. Personal i Nyfiket
14. Fastställande av datum för höstmötet
15. Mötets avslutande

BILAGOR[redigera]

5. Föredragning av Bokslut och Verksamhetsberättelse:[redigera]

Bokslut 2022[redigera]

Har ni frågor om de ekonomiska räkenskaperna får ni jättegärna skriva till styrelsen dagar innan mötet. Då har vi möjlighet att undersöka och ge bra svar under sittande möte.

Verksamhetsberättelse 2022:[redigera]

6. Föredragning av revisionsberättelse:[redigera]

För att läsa Revisionsberättelsen kan ni klicka här: Revisionsberättelse

9. 10. 11. 12. Valberedningens punkter:[redigera]

Valberedningens förslag från Vårmötet med tillägg:Valberedningens förslag.

13. Personal i Nyfiket:[redigera]

Under vårmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anställa personal i Nyfiket och isåfall dess uppdrag och syfte för att sedan återkomma med förslag i frågan till det extrainsatta föreningsmötet.

Styrelsen är eniga med vårmötet i behovet av personella resurser i Nyfiket för att vi ska kunna nå de mål och syften vi har med dess drift och verksamhet. I verksamhetsplanen för 2023 står det också skrivet att detta ska undersökas under året.

Styrelsen har påbörjat detta arbete och anser att vi behöver se utfallet av påbörjade processer där utfallet eventuellt skulle kunna bli stöd och resurser till Nyfiket, utan stora investeringar och risktagande från Kulturhusets del.

Styrelsen har bland annat gett i uppdrag till vår Verksamhetssamordnare att öppna för samtal med arbetsmarknadsavdelningen på Jönköpings kommun men även Studieförbundet Bilda. För att inte ta förhastade beslut om stora summor pengar från det egna kapitalet ser styrelsen helst att dessa puckar får komma i mål innan vi kollar på lösningar där Kulturhuset gör sådana ekonomiska investeringar.

Om någon vill veta mer om de processer som är i luften just nu är man varmt välkommen att kontakta verksamhetssamordnaren Rebecca.

Därmed föreslår styrelsen föreningsmötet

att notera rapporten om möjligheter för personal i Nyfiket.