Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Struktur för arrangörsgrupper i Kulturhuset. Riktlinjer godkända på styrelsemöte, 2017-03-01.

Beskrivning av arrangörsgrupp

En arrangörsgrupp är en grupp i huset godkänd av styrelsen att boka lokaler hyresfritt och mandat att spendera en del av Föreningen Kulturhusets resurser inom fördelad budget för att genomföra gruppens arrangemang.

Start av arrangörsgrupp

Initiativ till att starta en arrangörsgrupp kan tas av medlemmar i Föreningen Kulturhuset. Start av arrangörsgrupper godkänns av Arrangemangsgruppen och styrelsen bekräftar start av ny arrangörsgrupp samt fastställer arrangörsgruppens ansvar, arbetsområde, delegation och budget.

Arbetsområde och kontaktperson

Arrangörsgrupper bestämmer själv sitt syfte, arbetsområde och ansvarsfördelning inom gruppen. Gruppen ska utse en kontaktperson gentemot Föreningen Kulturhusets styrelse samt en person som har tillgång till gruppens budget.

Mandat och befogenheter

Mandat, befogenheter och eventuell budget bekräftas av styrelsen på kommande styrelsemöte.

Ekonomiska ramar/budget

En nystartad arrangörsgrupp kan ges en startplåt på 500-1000 kr för utgifter i uppstartsskedet, tills dess att styrelsen fastställt gruppens budget.

Nedläggning av befintlig arrangörsgrupp

Gruppen kan läggas ner av gruppen självt eller genom beslut från styrelsen.

Regler och riktlinjer

Samtliga arrangörsgrupper måste följa de Regler, riktlinjer och policys i Kulturhuset som föreningens medlemmar beslutat om.

Stöd och hjälp

Engagemangsansvariga kan hjälpa dem som vill starta en arrangörsgrupp i huset.

Mer information