Vårmöte 2017, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen Kulturhuset i Jönköping till vårmöte söndagen den 14 maj 2017 klockan 14:00 i Nyfiket.

Väl mött!


Föredragningslista för Föreningen Kulturhusets Vårmöte 2017

Mötets öppnande[redigera]

Fastställande av röstlängd[redigera]

Val av mötespresidium[redigera]

Val av mötesordförande[redigera]

Val av mötessekreterare[redigera]

Val av två justerare (som också är rösträknare)[redigera]

Fråga om mötet blivit behörigt utlyst[redigera]

Godkännande av dagordning[redigera]

Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016[redigera]

Revisorernas berättelse[redigera]

Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse[redigera]

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen[redigera]

Fyllnadsval till styrelsen[redigera]

Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar[redigera]

Val av revisorer[redigera]

Behandling av eventuella motioner och propositioner[redigera]

Motion angående stöd till ny verksamhet[redigera]

Godkännande av nya medlemsföreningar[redigera]

Showtime Jönköping[redigera]

GoB International[redigera]

Informationspunkter[redigera]

Ansvarsområden och arbetsgrupper[redigera]

Nytt ersättningssystem för tillfälligt arbete i Kulturhuset[redigera]

Fastställande av datum för höstmöte[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]