Verksamhetsberättelse 2017

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

INTRODUKTION

Kulturhuset har under året fortsatt att förvalta sin särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i oavsett om de har en förening eller inte. Vidare har Kulturhuset fortsatt att vara en plats där folk får utveckla sin skapandelust utan pekpinnar och censur. Under året har vi också fortsatt att aktivera nya ideella, unga som gamla och mittemellan, som hjälpt till med allt möjligt i huset efter bästa förmåga.

VÅR VERKSAMHET

Arrangemangsverksamhet

Under 2017 genomfördes uppskattningsvis 1842 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 351 föreningens egna, ungefär 1409 var samarrangemang och cirka 82 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler. Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).

Egna arrangemang

Arrangemang som skett under årets gång har bland annat varit "Free the elements" som pågick under midsommarhelgen för att ge ungdomar ett alternativt midsommarfirande utan alkohol. Under höstens gång startade "öppen kroki" varannan tisdag.

Under egna arrangemang återfinns arrangemang genomförda av föreningens egna arrangörsgrupper (alltså inte medlemsföreningar eller samarbeten med fria grupper) exempelvis Gemenskap i Jul, Smålands största loppis, vissa spelningar, poesiframträdanden, dansföreställningar, föredrag, filmvisningar, festivaler, öppet hus, utställningar, prova på i verkstäderna, loppis, lunchlyrik, folkkök med öppen scen och mycket mer. Helt enkelt sådant vi själva arrangerar.

Samarrangemang

Multiversitetet tog fart med arrangemang som deltagande dokumentation, foto, film, text, ljud, matlagning, brödbak och yoga

Demokratisering & Rörelse började sin verksamhet och planering för demokratiseringshelgen 2018.

Språkcafé pågick med god uppslutning under sommaren.

Secret Santa arrangerades i stora salen i december

UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) hade en kurs i september.

WETTCON vinter hade ett stort figurspelsarrangemang på kulturvinden 2-3 november, där upp till 60 spelare deltog.


Sådant vi genomfört tillsammans med andra, där vi antingen är samarrangör, subventionerar arrangören på olika sätt eller hjälper till med planering, genomförande och/eller efterarbete.

Det kan handla om medlemsföreningarnas aktiviteter, spelningar (Mission och Väckelse), elevutställningar och arrangemang, Rullstolsdans med Neuroförbundet, Share Music Sweden, Poetry Slam, olika LAN, vissa aktiviteter arrangerade av studieförbunden, folkhögskolornas slututställningar, fria gruppers aktivitet och så vidare.

Andras arrangemang

Vi har haft återkommande studentsittningar under året från Högskolan i Jönköping.

Här hamnar det som är rena uthyrningar exempelvis bröllopsfester från ett flertal kulturer, Svenskt Sportforums Sportmässa, undulatutställning med svensk fågelhobby, studentsittningar med mera.

Freeshopen

Till Kulturhusets Freeshop kan kläder, skor eller böcker som inte används lämnas in, istället för att det ska ligga oanvänt i ett hörn. Hittar du något i vår Freeshop du behöver är det gratis att ta det. Under verksamhetsåret 2017 bildades en arbetsgrupp, Freeshopgruppen, som ansvarar för att underhålla och utveckla Freeshopen.

Gemenskap i jul

Gemenskap i jul 24-26 December 2017 gick precis som 2016 väldigt bra. Volontärer i alla åldrar hjälptes åt och lyckades få till ett riktigt bra julfirande öppet för alla!

Konstverksamhet

Södra Vätterbygdens konstrunda hade vernissage 1 september

Utställningar

Den kanske största händelsen i konstsammanhang var att Södra Vätterbygdens Konstrunda förlagt sitt arrangemang hos oss med en samlingsutställning med drygt 90 konstnärer från hela regionen.

Utställningen "VEM ÄR HEN" fanns tillgänglig på kulturvinden från 22/8-29/8 i samband med prideveckan som pågick i staden.

Under året har konstgruppen löpande stöttat folk med att ha utställningar i Nyfiket.

Verkstäderna

Verkstäderna fortsätter engagera många av husets medlemmar.

Målerian har målats om under året.

Väggmålningar, affischer och konst i huset

Affischväggen i Nyfiket har regelbundet fyllts på med affischer allt eftersom nya arrangemang genomförts.

Samarbeten med andra

Under året har vi bland annat samarbetat med Södra Vätterbygdens Konstrunda, Mullsjö Folkhögskola, Fotoskolan i Jönköping mfl.

Loppisverksamhet

Efter sommaren 2017 har loppisverksamheten gått stadigt uppåt. Det arrangerades Megaloppis under hösten.

Det digitala bokningssystemet har fortfarande inte kommit igång.

Musikverksamheten

Arrangörsgrupper och spelningar

Sergey Onischenko i Insikten (2017-04-29)

Våra olika arrangörsgrupper har under året anordnat spelningar i våra olika lokaler. En hip-hop spelning ägde rum under april månad 31/3-1/4.. Sergey Onischenko kom till Insikten med sitt projekt "Make Like a Tree" som var ett performence med både musik och fotografier. Kalla Händer, Knaegt och HAG spelade i Insikten en augustikväll. I slutet av september var Nyfiket bokat med Ulf Antons Visfestival Optimal där 6 artister spelade och sjöng.

Inspelningsstudion

Kalla Händer, Knaegt och HAG spelade i Insikten en augustikväll!

Ett 100-tal personer har under året varit aktiva i inspelningsstudion och producerat musik i en mängd olika musikstilar, samt podcasts och radioprogram. Inspelningsstudion har under hösten renoverats.

Replokalerna och banden

Ett par nya band har tillkommit under året. I övrigt har inga större förändringar genomförts under året.

Utbildningar

Under året har våra ljud- och ljusutbildningar fortsatt. Samt har en grupp av olika intresserade introducerats och utbildats i musikproduktion i inspelningsstudion.

Ett par möten har hållits för att få igång arrangörsverksamheten och vissa har börjat använda våra lathundar och checklistor kring arrangemang.

Öppna replokalen

Kulturhusets öppna replokal har som syfte att tillhandahålla en fullt utrustad lokal för musikskapande för de som inte har möjlighet eller inte vill skaffa egen replokal. Öppna repan brukades kontinuerligt och bokningen sköttes via den operativa samordnaren.

Nyfiket

Nyfiket höll öppet under julmarknaden (Kulturhuset, 2017-11-30)

Nyfiket är grundbulten i många av Kulturhusets öppna arrangemang och verksamheter. Gemenskap i Jul och Folkköket är några av de mest väsentliga aktiviteter som sker i fiket. Nyfiket har fortsatt vara en väldigt viktig mötesplats, samlingspunkt och ett nav i husets verksamhet, i synnerhet vid stora arrangemang eller när det hänt mycket olika saker i huset samtidigt. Här har möten och samarbeten uppstått som annars kanske inte hade ägt rum. Människor från vitt skilda grupper, föreningar och sammanhang får dela på utrymmet och samarbeta för att få det hela att fungera.

Claes, Bernt och Arne läste på höstens första lunchlyrik! (2017-09-08)

Under året har vi:

 • Fortsatt med folkköket under hela året.
 • Fortsatt utveckla den regelbundna verksamheten i form av Folkköket, lunchlyrik, matkulturkvällar och loppiskafé.
 • Under sommaren haft sommarkök och serverat mat samt sålt matlådor.
 • Försökt och lyckats engagera nytt folk till Nyfikets verksamhet, huvudsakligen till Folkköket.
 • Engagerat mycket studenter, i synnerhet internationella, i verksamheten.
 • Under prideveckan haft frukostservering innan prideparaden 25/8.
 • Haft feriepraktikanter som togs in 19/6-7/7.
 • Under husmåndag fokuserat på Nyfikets verksamhet.
 • Under julmarknaden på tändsticksområdet haft öppet i Nyfiket med tema "Gammaldags jul" med fika och våfflor till servering.

Teaterverksamhet

Under året har det genomförts ett tjugotal föreställningar på Kulturhuset och ett stort antal teaterrepetitioner med ett flertal teaterföreningar, bland annat Vulkanteatern, Showtime Jönköping, Teaterstickorna, ABF och Teater Edvin samt med ett par fria teatergrupper utan föreningstillhörighet. Vi har också huserat ett flertal repetitionstillfällen för teaterproduktioner i och utanför huset.

Öppna verkstäderna

Körsbärsträdena började blomma (2017-05-18)

De öppna verkstäderna som finns på andra våningen i Kulturhuset är ett forum för kreativitet och fritt skapande där folk kan utveckla sina kunskaper på sina egna villkor samt lära varandra både ett och annat. Verkstäderna har under året drivits helt ideellt, i stora delar i studiecirkelform, med stöd från ABF. Verkstäderna har fortsatt att utvecklas som en plattform för människor som vill lära sig kreativa arbetsformer, och som har varit öppen för en mycket stor allmänhet med anledning av att det varit så billigt att bli medlem i verkstäderna.

Snicken - var bland annat med och sålde hantverk på julmarknaden som arrangerades på tändsticksområdet 30/11.

Datorverkstaden - Hackaton och invigning

VÅR ORGANISATION

Här presenteras föreningen, administrationen och hur folk blir delaktiga och skaffar sig inflytande i verksamheten. Varför organisationen ser ut som den gör. Och hur vi arbetar för att öka öppenheten, transparensen och medbestämmandet i huset.

Föreningen

Föreningen har sedan starten 1982 varit den samordnande kraften i Kulturhuset. Det är föreningen som ansvarat för driften och administration av huset och dess verksamhet. Den grundläggande demokratiska principen har alltid varit en person - en röst. Anledningen till detta är att vi velat undvika huggsexa mellan de olika medlemsföreningarna där var och en slåss för sitt eget utrymme och del av resurserna i den gemensamma föreningen. Med nuvarande driftsformen har Föreningen Kulturhuset varit tvungen att se till allas bästa och försöka fördela resurser och utrymme mellan de olika aktörerna i huset.

Enskilda medlemmar

Föreningen Kulturhuset hade under 2017 drygt 249 medlemmar. Våra medlemmar sträcker sig från personer som är djupt involverade i verksamheten till personer som bara vill visa sitt stöd. Medlemskap är inget krav för att vara aktiv i Kulturhuset, däremot krävs det för att få rösta på föreningsmötena. Priset för att bli medlem i Kulturhuset har fortsatt att vara 100 kr per år för folk över 25 år. Studenter och folk under 25 år betalar 50 kr per år. Medlemskap i en verkstad kostar 100 kr per år.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2017:

 • Vi har fortsatt arbeta för att fler ska bli aktiva i föreningen, med fokus på både nya och gamla medlemmar.
 • Vi har försökt verka för ökad beslutsfattande och drift av huset och verksamheten genom att uppmuntra nya arbets- och verksamhetsgrupper i huset.

Medlemsföreningarna

G&B international var med i en artikel! (2017-06-07)

Under 2017 har följande föreningar varit medlemmar i Kulturhuset:

Uppföljning från Verksamhetsplan 2017:

 • Vi har verkat för ökat utbyten och samverkan mellan medlemsföreningarna i huset.
 • Varje medlemsförening har en kontaktperson i styrelsen, detta för att involvera medlemsföreningarna i huset som helhet.
 • Vi har inte hållit ett stormöte; genomfört en enkät eller liknande för att undersöka behov och önskemål hos medlemsföreningarna.

Styrelsen

Under verksamhetsåret 2017 har följande personer suttit som förtroendevalda:

 • Ordförande: Peter Olsson (från vårmötet 2015)
 • Vice ordförande: Adam Du Rietz (från höstmötet 2017)
 • Ledamöter/Suppleanter: Emily Lundell (från höstmötet 2016), Fanny Isfeldt (från höstmötet 2016), Jakob Olofsson (från höstmötet 2017), Ester Olsson (från höstmötet 2017), Ellen Bernadsson (från höstmötet 2017)
 • Valberedning: Sebastian Dahlander, Timea Jakobsson, Alexander Pirtilä

Uppföljning från Verksamhetsplan 2017:

 • Styrelsen har sammanställt en beslutsliggare med beslut tagna de senaste åren för att kontrollera vad som inte blivit genomfört och om det ska genomföras framöver.
 • Styrelsen har arbetet med att göra styrelsedokumentet aktivt för att göra arbetet lättare.
 • Styrelsen har försökt verka för att nya, yngre förmågor ska engagera sig i styrelsen.
 • Styrelsen har genomfört en arbetshelg under året för att bearbeta dokument gällande husets verksamhet samt annat som är svårt att hinna gå igenom. Samt en arbetsdag inför höstmötet.
 • Styrelsen har ej genomgått något utbildning för att förbättra styrelsearbetet.

Inflytande och delaktighet

Den ideella driften och föreningsstyret är en förutsättning för den breda och omfattande verksamhet som finns idag och hur den utvecklats under året.

Kulturhusets Wiki

Det främsta syftet med wikin är att skapa lika förutsättningar för alla att engagera sig i Kulturhusets verksamhet. På sidan kan en hitta information om exempelvis arbetsgrupper och verksamheten i huset, följa styrelsens arbete samt få information om hur saker och ting fungerar i huset.

Detta i sin tur är ett mycket viktigt demokratiskt verktyg. Vem som helst ska kunna ta reda på vad som pågår i huset och därmed bestämma sig för var hen vill aktivera sig. Det är inte meningen att en ska behöva känna en massa personer i huset för att förstå hur beslutsprocesserna går till.

Uppföljning från Verksamhetsplan 2017:

 • Vi har fortsatt utveckla wikin som redskap för ökad transparens samt möjlighet till inflytande och delaktighet, både i verksamheten och beslutsfattande i huset.

Informationsspridning och reklam

Arbetet med informationsspridning och reklam har fortsatt under 2017 med hemsidan, aktivt mediaarbete, reklam, affischering kring arrangemang med mera.

Under året har vi:

 • Medialt har vi synts en hel del med flera stora reportage kring verksamheten, bland annat Södra Vätterbygdens konstrunda och Gemenskap i Jul.
 • Informationsspridning i huset har fungerat. Information om möten, spelningar, husmåndag med mera har satts upp.
 • Utvecklat hemsidan, med möjlighet att se tillgänglighet och boka lokaler via nätet.
 • Kalendariet på hemsidan har dessutom synkats med bokningskalendern för enkel och aktuell publicering.

Sociala medier

 • Facebook har fortsatt vara en viktig kanal för att nå ut med information om verksamheten, event och vad som händer i huset. Många nya personer har börjat uppdatera på vår sida.
 • Instagramkontot har under året uppdaterats regelbundet vi har använt vår hashtagg #kulthusjkpg

Administration

Administrationen i Kulturhuset arbetar med att ansvara för ekonomi, lokaluthyrning och loppisbokning med mera. Kulturhuset har under året haft två tjänster för att sköta dessa uppgifter. Administrationen har varit underställd verksamheten och inte tvärtom. Veto- och beslutanderätt har liksom tidigare legat hos de ideellt aktiva och inte hos anställda tjänstemän.

Uthyrningsverksamhet

Hemsidan

Kulturhusets hemsida (http://www.kulturhusetjonkoping.se) har under året fungerat som ett verktyg för att sprida information och hjälpa personer att aktivera sig i verksamheten.

FASTIGHETEN

Kulturhusets verksamhet och organisation inryms i fastigheten på Svavelsticksgränd 7-9. Fastigheten ägs av Jönköpings Kommun, förvaltas av Tekniska Kontoret och verksamheten drivs och samordnas av Föreningen Kulturhuset sedan 1982.

Lokalerna

I juli fick vi nya hyresgäster som tyvärr fick hitta en bättre plats att bo på än utanför vår entré.
 • En ommålning i Målerian påbörjades.
 • En bikupa fick avvecklas som satt utanför Kulturhusets entré under juli månad.

Underhåll och drift

En checklista för fastighetsunderhåll har börjat framställas för att få bättre koll på vilka underhållsansvar och äganderätter Kulturhusets förening och Tekniska Kontoret (Kommunen).

Detta går att hitta under Checklista för fastighetsunderhåll på wikisidan. (http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Checklista_f%C3%B6r_fastighetsunderh%C3%A5ll)

Underhållet av lokalerna och kommunikation med Tekniska Kontoret har fungerat bra.

 • Temperatur i Nyfiket har setts över.
 • OVK har genomförts i huset
 • Ventilationen har setts över.
 • Brandöversyn har genomförts och åtgärder vidtagits.