Vårmöte 2015, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 12 april 2015 kl. 00.06 av Sara (diskussion | bidrag)

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket


1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande och vice ordförande.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av revisorer.

14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

15. Fastställande av datum för höstmöte.

16. Övriga frågor.

17. Avslutande.