Styrelsemöte, 2016-04-27, protokoll

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Konstituerande Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset, 2016-04-27, protokoll

Mötets öppnande

Sebastian Dahlander förklarar mötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Johan Baruota väljs till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Sebastian Dahlander väljs till mötessekreterare.

Val av mötesjusterare

Till mötesjusterare väljs Johan Kittendorf och Albin Sundqvist.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs utan ändringar.

Styrdokument för Föreningen Kulturhuset

Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset

Dokumentet Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset godkänns.

Taggsystemet på Kulturhuset i Jönköping

Styrelsen ger Operativ Samordnare i uppdrag att tillsammans med Sebastian och Peter ta fram ett tydligt dokument kring taggsystemet på Kulturhuset med tillgång, befogenhet, behörighet och så vidare till nästa styrelsemöte.

Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping

Dokumentet Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping godkänns.

Tillsättande av utskott

Arbetsutskott (AU)

Till Arbetsutskottet väljs Sebastian Dahlander och Johan Barouta samt Administrativ eller Operativ samordnare.

Ekonomiutskott (EU)

Till Ekonomiutskottet väljs Johan Baruota, Peter Olsson och Johan Jonsson samt Johan Kittendorf till adjungerad suppleant.

Personalutskottet (PU)

Till personalutskottet väljs Peter Olsson och Sebastian Dahlander samt Albin Sundqvist som adjungerad suppleant.

Johan Kittendorf lämnar mötet. Peter Olsson tar över som justerare.

Tillsättande av kontaktpersoner för verksamhetsområden

Arrangemang

Sebastian Dahlander, Carl Du Rietz och Operativ samordnare utses till arrangemangsansvariga.

Information

Till informationsansvariga utses Sebastian Dahlander tillsammans med Operativ samordnare.

Medlemsföreningar

Peter Olsson och Johan Barouta väljs till kontaktpersoner för medlemsföreningar. Peter Olsson har det övergripande ansvaret.

Nyfiket

Albin Sundqvist utses till kontaktperson för Nyfiket.

Successionsordning för Föreningen Kulturhuset

Vice ordförande ersätts enligt följande successionsordning:

 • 1. Peter Olsson
 • 2. Johan Kittendorf
 • 3. Albin Sundqvist

Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset

Attest- och teckningsrätter godkänns enligt bilaga Attest- och teckningsrätter för Föreningen Kulturhuset. (Dokumentet finns på Kulturhusets kontor då det innehåller personuppgifter.)

Helg- och festjour

Kommande helgjourer:

 • 30 april-1 maj - Albin
 • 7-8 maj - Sebastian
 • 14-15 maj - Peter
 • 21-22 maj - Johan B
 • 28-29 maj - Sebastian

Kommande festjourer:

 • 30 april - Peter och Albin
 • 7 maj - Sebastian
 • 14 maj - Johan B
 • 28 maj - tillsättning görs till nästa möte

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

En lättad Johan Barouta avslutar mötet.