Styrelsearbete

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Styrelsearbete i Föreningen Kulturhuset, hur går det till? Det kommer du förhoppningsvis få veta här.

Styrelsemöten

Kallelser

Kallelser till styrelsemötena skickas ut senast en vecka innan själva mötet. Det är Arbetsutskottet som förbereder mötena och skickar ut kallelsen. Datumet för styrelsemötet läggs upp under kallelse så fort det är beslutat. Senast en vecka innan mötet äger rum kan du gå in och se vilka punkter som ska diskuteras på det aktuella mötet.

Beslutsunderlag

Varje fråga som behandlas på ett styrelsemöte ska ha ett s.k. beslutsunderlag. Det är en kort sammanfattning av den fråga som ska behandlas på mötet. Beslutsunderlaget finns till för att styrelsemedlemmar ska kunna läsa in sig innan mötet, så att mötet inte ska ta så lång tid, men också för att medlemmar och medlemsföreningar ska kunna se vilka saker som diskuteras på styrelsemötet. Detta är en del av demokratin - kanske vill du vara med på ett styrelsemöte om du ser att en fråga du själv tycker är viktig ska diskuteras. En mall för att skriva beslutsunderlag på wikin finns här: Beslutsunderlag motion datum, Mall.

Protokoll

Under mötet skriver sekreteraren ett protokoll, efter mötet läses protokollet igenom av två justerare, signeras av ordförande, sekreteraren och justeraren för att sedan arkiveras. Mötesprotokoll finns att läsa här på wikin eller på kontoret i Kulturhuset.

Beslutsliggare

I beslutsliggaren antecknas alla beslut som fattas på styrelsemöten och vem som har ansvaret för att genomföra det samt när det ska genomföras.

Utskottsarbete

Det finns tre utskott i Kulturhuset, Arbetsutskottet, Personalutskottet och Ekonomiutskottet. Utskotten finns till för att underlätta styrelsen beslutsfattande under styrelsemöten, utskotten förebereder nämligen förslag för styrelsen att ta ställning till.

Jour

Som ledamot i styrelsen ingår att hjälpa till med ideell jour-verksamhet i huset. Detta sker främst under helger då jouren består i att hålla koll på och svara på frågor som kan uppstå vid bokningar på helgdagar då kontoret är stängt. Helgjouren kan skötas nästan helt på distans.

Vid festjour så tittat du till en fest och befinner dig på eller i närheten av Kulturhuset under hela tiden som festen pågår. Som jour ser du till att festen följer de avtalade reglerna, och du har rätt att avbryta festen om någon bryter mot dem och inte slutar vid tillsägning. Vid brott - ring snuten.

Mer utförlig information om Helg- och festjour på Kulturhuset i Jönköping hittar du här. Det kan vara bra att ha helg- eller festjour tillsammans med någon första gångerna, tills du känner dig varm i kläderna.

Dokument som reglerar styrelsen

Styrelsens arbete utgår från Föreningens Stadgar och Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset, 2018-03-24. Om en undrar hur något går till, hur ett beslut kan eller ska fattas, eller vem som kan fatta det beslutet, så är det i dessa dokument en ska börja leta.