Krav på medlemsföreningar

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 12 april 2015 kl. 14.47 av Sara (diskussion | bidrag)

Nya Riktlinjer Krav på medlemsföreningar

För föreningar med fast kontrakt på lokal

  • Minst 10 öppna, utåtriktade arrangemang per termin i Kulturhuset exempelvis studiecirkel, kulturarrangemang eller hålla Nyfiket öppet.
  • Deltagande under Öppet hus (en gång om året) är obligatoriskt.

För föreningar som inte hyr annat än förråd

  • Någon form av kulturell verksamhet som pågår i huset för sina medlemmar där medlemmarna aktiverar sig i annat än ex styrelsearbete eller annat administrativt arbete.
  • Någon typ av utåtriktad aktivitet under Kulturhuset Öppet Hus.
  • Kulturhusets styrelse kan vid regelbunden aktivitet under övriga verksamhetsåret göra undantag för deltagande. Oavsett nedanstående.

Rapportering av verksamhet

  • Senaste 1 mars innan Föreningen Kulturhusets vårmöte ska medlemsföreningen kort redogöra för sin aktivitet under föregående verksamhetsår samt antalet öppna arrangemang (och var dessa ägt rum). Rapporteringen ska ske skriftligt.

Dispans från ovanstående regler

  • Dispans kan ges av styrelsen upp till ett halvår om synnerliga skäl finns, så som exempelvis, hastigt tillfälligt medlemsfall, sjukdom eller annan oförutsedd allvarlig föreningshändelse.
  • Detta sedan rapporteras på nästkommande medlemsmöte där bakgrunden redovisas och medlemsmötet.

Vad är alternativet för föreningar som har fast lokal, men inte uppfyller kraven

  • Det öppna kontoret, nya sammanträdesrummet, nya förrådsutrymmen på vinden.

Vem beslutar om medlemskap respektive uteslutning för förening?

Föreningen presenterar stadgar, syfte och planer inför styrelsen. Styrelsen beslutar sedan om preliminärt medlemskap. Detta gäller sedan till nästa Vår- eller Höstmöte, där det ratificeras. Då blir medlemskapet ordinarie.

Förening kan uteslutas på vår- eller höstmöte. Det måste tydligt framgått i kallelsen att frågan om uteslutning ska diskuteras.