Skillnad mellan versioner av "Föredragningslista till styrelsemöten"

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
(Uppdaterat och sett över)
Rad 1: Rad 1:
 
'''Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset, ''år-månad-dag'''''
 
'''Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset, ''år-månad-dag'''''
  
1. Mötets öppnande - (Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.)
+
'''1. Mötets öppnande''' - Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
  
2. Val av mötesfunktionärer - (Vilka personer som ska inneha de olika ansvarsrollerna under mötet.)
+
'''2. Val av mötesfunktionärer''' - Vilka personer som ska inneha de olika ansvarsrollerna under mötet.  
  
2.1. Val av mötesordförande - (Mötesordförandes uppgifter är att leda mötet, presentera punkter, fördela ordet, sammanfatta diskussioner och se till att beslut tas på rätt sätt samt att se till att folk håller sig till punkterna så att mötet håller tiden.)
+
Rollerna är:
 +
* ''Mötesordförande'' - Mötesordförandes uppgifter är att leda mötet, presentera punkter, fördela ordet, sammanfatta diskussioner och se till att beslut tas på rätt sätt samt att se till att folk håller sig till punkterna så att mötet håller tiden.
  
2.2. Val av mötessekreterare - (Mötessekreterarens uppgift är att föra anteckningar (protokoll) under mötet. Det viktigaste är att alla beslut som tas under mötet finns  antecknade och om det fanns några eventuella motståndare till förslaget. Mötessekreteraren ansvarar för att justerarna får protokollet i rimlig tid så att de hinner kolla igenom och komma med eventuella ändringar innan de glömt bort vad som sas. När detta är gjort signerar mötessekreteraren protokollet.  Personen ansvarar även för att lägga upp protokollet på wikin och ser till att det skrivs ut och hamnar i avsedd pärm på kontoret.)
+
* ''Mötessekreterare'' - Mötessekreterarens uppgift är att föra anteckningar (protokoll) under mötet. Det viktigaste är att alla beslut som tas under mötet finns  antecknade och om det fanns några eventuella motståndare till förslaget. Mötessekreteraren ansvarar för att justerarna får protokollet i rimlig tid så att de hinner kolla igenom och komma med eventuella ändringar innan de glömt bort vad som sas. När detta är gjort signerar mötessekreteraren protokollet.  Personen ansvarar även för att lägga upp protokollet på wikin och ser till att det skrivs ut och hamnar i avsedd pärm på kontoret.
  
2.3. Val av justerare tillika rösträknare - (justerarens uppgift är att läsa igenom mötessekreterarens anteckningar och kontrollera att de stämmer med vad som sagts och beslutats. Denne gör eventuella ändringsanteckningar och skriver sedan under protokollet. Protokollet är inte giltigt förrän det signerats av samtliga justerare som utsågs på mötet. Rösträknare räknar röster vid eventuell votering/omröstning. Oftast är justerare och rösträknare samma person.)
+
* ''Justerare tillika rösträknare'' - Justerarens uppgift är att läsa igenom mötessekreterarens anteckningar och kontrollera att de stämmer med vad som sagts och beslutats. Denne gör eventuella ändringsanteckningar och skriver sedan under protokollet. Protokollet är inte giltigt förrän det signerats av samtliga justerare som utsågs på mötet. Rösträknare räknar röster vid eventuell votering/omröstning. Oftast är justerare och rösträknare samma person.
  
3. Fastställande av föredragningslista - (Har dagordningen kommit i tid? Har alla läst igenom den? Finns några förslag ändringar eller ytterligare punkter? Efter eventuella ändringar frågar mötesordförandes om alla godkänner dessa och fastställer därmed dagordningen.)
+
'''5. Fastställande av röstlängd''' - Här kontrolleras vilka av de som är mötet som får rösta om det dyker upp en fråga som man behöver rösta om. Det är bara ordinarie ledamöter som har rösträtt och styrelsens ordförande har utslagsrösten.
  
4. Nästa möte - (Ja, besluta om när nästa möte är helt enkelt. Vi har denna punkt tidigt så att alla som deltar mötet ska vara med och besluta om och veta när nästa möte är.)
+
'''4. Fastställande av föredragningslista''' - Har dagordningen kommit i tid? Har alla läst igenom den? Finns några förslag ändringar eller ytterligare punkter? Efter eventuella ändringar frågar mötesordförandes om alla godkänner dessa och fastställer därmed dagordningen.  
  
5. Uppföljning av beslutsliggare - (I beslutsliggaren finns alla tidigare beslut antecknade. Vilka beslut togs förra mötet? Finns det tidigare beslut som skulle vara färdiga till detta mötet? Finns det viktiga beslut som inte genomförts? Varför? Uppföljning av beslutsliggare helt enkelt!)
+
'''5. Nästa möte''' - Ja, besluta om när nästa möte är helt enkelt. Vi har denna punkt tidigt så att alla som deltar på mötet ska vara med och besluta om och veta när nästa möte är.
  
6. Inkommen korrespondens - (Har det kommit in några förfrågningar, inbjudningar, klagmål eller förslag till styrelsen via mejl, brev, facebook, telefon eller brevlådan utanför kontoret som inte kräver en egen punkt, men där styrelsen behöver ge besked om något så tas det upp här.)
+
'''6. Uppföljning av beslutsliggare''' - I beslutsliggaren finns alla tidigare beslut antecknade. Vilka beslut togs på förra mötet? Finns det tidigare beslut som skulle vara färdiga till detta mötet? Finns det viktiga beslut som inte genomförts? Varför? Uppföljning av beslutsliggare helt enkelt!
  
7. Rapporter utskott
+
'''7. Inkommen korrespondens''' - Har det kommit in några förfrågningar, inbjudningar, klagmål eller förslag till styrelsen via mejl, brev, facebook, telefon eller brevlådan utanför kontoret som inte kräver en egen punkt, men där styrelsen behöver ge besked om något så tas det upp här.
  
7.1. Arbetsutskottet – (eventuella beslut som tagits mellan styrelsemötena redovisas samt arbetsutskottets arbete sedan förra mötet.)
+
'''8. Rapporter utskott
  
7.2. Ekonomiutskottet (Ekonomiska rapporter gås igenom.)
+
'''   8.1. Arbetsutskottet eventuella beslut som tagits mellan styrelsemötena redovisas samt arbetsutskottets arbete sedan förra mötet.
  
7.3. Personalutskottet (Frågor kring anställningar, arbetsmiljö osv)
+
  8.2. Ekonomiutskottet Ekonomiska rapporter gås igenom.
  
8. Rapporter personal - (Personalen är anställd för att sköta det som löpande måste fungera för att verksamheten ska fungera och som med stor sannolikhet inte fungerar om det bara sköts av ideella.)
+
  8.3. Personalutskottet – Frågor kring anställningar, arbetsmiljö osv
  
8.1. Administrativ samordnare - (Rapporten innehåller det som Administrativ samordnare ansvarar för utöver ekonomi och bokföring, exempelvis personalfrågor, om arbetsuppgifter utförts sedan sist styrelse > personal, admsam > personal, säkerhetsfrågor, försäkringar mm)
+
'''9. Rapporter personal''' - Personalen är anställd för att sköta det som löpande måste fungera för att verksamheten ska fungera och som med stor sannolikhet inte fungerar om det bara sköts av ideella.
  
8.2. Operativ samordnare - (Rapporten ska behandla det som operativ samordnare ansvarar för: uppdatering kring loppis (Antal gånger förra månaden. Hur ser bokningarna ut? Eventuella problem?), uthyrningar (Vad har hänt? Vad är på gång? Behov av jour?), utrustning (Funkar allt? Finns allt?), taggsystemet (Har det rensats vid månadsskiftet?), piggelinsystemet (Vilka har fått piggeling sedan sist? Utskrift från ”bokföringen”.)
+
  9.1. Administrativ samordnare - Rapporten innehåller det som Administrativ samordnare ansvarar för utöver ekonomi och bokföring, exempelvis personalfrågor, om arbetsuppgifter utförts sedan sist styrelse > personal, admsam > personal, säkerhetsfrågor, försäkringar mm
  
8.3. Övrig personal
+
  9.2. Operativ samordnare - Rapporten ska behandla det som operativ samordnare ansvarar för: uppdatering kring loppis (Hur ser bokningarna ut? Eventuella problem?), uthyrningar (Vad har hänt? Vad är på gång? Behov av jour?), utrustning (Funkar allt? Finns allt?), taggsystemet (Har det rensats vid månadsskiftet?), piggelinsystemet (Vilka har fått piggeling sedan sist? Utskrift från ”bokföringen”.
  
 +
  9.3. Övrig personal - Rapporter från lokaltekniker eller lokalvårdare
  
9. Personalfri punkt (Här diskuteras frågor som rör personalen där personalen inte är närvarande, exempelvis eventuella problem eller personliga saker som inte rör övriga anställda.)
+
'''10. Punkt för endast styrelsemedlemmar''' - Här diskuteras frågor som rör personalen där personalen inte är närvarande, exempelvis eventuella problem eller personliga saker som inte rör övriga anställda.
  
10. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden m.m.
+
'''11. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden''' -
ansvarig kontaktperson för Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiketgruppen, Öppna Repan, Öppna Verkstäderna, lämnar information om sådan finns.
+
De ansvariga kontaktpersonerna rapporterar för Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiketgruppen, Öppna Repan och Öppna Verkstäderna
  
11 Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen (Ja, här behandlas eventuella förslag och motioner.)
+
'''12 Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen''' - (Ja, här behandlas eventuella förslag och motioner.)
  
—————————————————————
+
 
Mall för motion/förslag/beslutsunderlag till styrelsemöten:
+
—————————————————————'''
 +
Mall för motion/förslag/beslutsunderlag till styrelsemöten:'''
 
—————————————————————
 
—————————————————————
  
 
* Kort bakgrund till förslaget
 
* Kort bakgrund till förslaget
 
* Motivering av förslag
 
* Motivering av förslag
* Förslag i att-satser
+
* Skriv förslag i att-satser
  
Ex
+
Exempelvis
  
Bakgrund:  
+
''Bakgrund:  
  
 
Kontoret är stökigt, med sladdar över allt med risk för att någon snubblar.
 
Kontoret är stökigt, med sladdar över allt med risk för att någon snubblar.
Rad 64: Rad 67:
  
 
- att kontorets personal ges i uppdrag att se till att kontoret städas.
 
- att kontorets personal ges i uppdrag att se till att kontoret städas.
- att sladdar ska fästas på lämpligt sätt så att ingen riskerar av snubbla på dem.
+
- att sladdar ska fästas på lämpligt sätt så att ingen riskerar av snubbla på dem.''
  
  
12 Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete
+
'''13 Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete'''
  
13. Helg- och festjour
+
'''14. Helg- och festjour'''
        13.1. Kommande helgjourer
+
          14.1. Kommande helgjourer
        13.2. Kommande festjourer
+
          14.2. Kommande festjourer
  
14. Övriga frågor
+
'''15. Övriga frågor'''
  
15. Mötets avslutande
+
'''16. Mötets avslutande'''
  
 
[[Kategori:Kallelser till Styrelsemöten]]
 
[[Kategori:Kallelser till Styrelsemöten]]
 
[[Kategori:Styrelsearbete]]
 
[[Kategori:Styrelsearbete]]
 
[[Kategori:Styrelsemöte år-månad-dag]]
 
[[Kategori:Styrelsemöte år-månad-dag]]

Versionen från 15 december 2019 kl. 18.11

Styrelsemöte för Föreningen Kulturhuset, år-månad-dag

1. Mötets öppnande - Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer - Vilka personer som ska inneha de olika ansvarsrollerna under mötet.

Rollerna är:

 • Mötesordförande - Mötesordförandes uppgifter är att leda mötet, presentera punkter, fördela ordet, sammanfatta diskussioner och se till att beslut tas på rätt sätt samt att se till att folk håller sig till punkterna så att mötet håller tiden.
 • Mötessekreterare - Mötessekreterarens uppgift är att föra anteckningar (protokoll) under mötet. Det viktigaste är att alla beslut som tas under mötet finns antecknade och om det fanns några eventuella motståndare till förslaget. Mötessekreteraren ansvarar för att justerarna får protokollet i rimlig tid så att de hinner kolla igenom och komma med eventuella ändringar innan de glömt bort vad som sas. När detta är gjort signerar mötessekreteraren protokollet. Personen ansvarar även för att lägga upp protokollet på wikin och ser till att det skrivs ut och hamnar i avsedd pärm på kontoret.
 • Justerare tillika rösträknare - Justerarens uppgift är att läsa igenom mötessekreterarens anteckningar och kontrollera att de stämmer med vad som sagts och beslutats. Denne gör eventuella ändringsanteckningar och skriver sedan under protokollet. Protokollet är inte giltigt förrän det signerats av samtliga justerare som utsågs på mötet. Rösträknare räknar röster vid eventuell votering/omröstning. Oftast är justerare och rösträknare samma person.

5. Fastställande av röstlängd - Här kontrolleras vilka av de som är på mötet som får rösta om det dyker upp en fråga som man behöver rösta om. Det är bara ordinarie ledamöter som har rösträtt och styrelsens ordförande har utslagsrösten.

4. Fastställande av föredragningslista - Har dagordningen kommit i tid? Har alla läst igenom den? Finns några förslag på ändringar eller ytterligare punkter? Efter eventuella ändringar frågar mötesordförandes om alla godkänner dessa och fastställer därmed dagordningen.

5. Nästa möte - Ja, besluta om när nästa möte är helt enkelt. Vi har denna punkt tidigt så att alla som deltar på mötet ska vara med och besluta om och veta när nästa möte är.

6. Uppföljning av beslutsliggare - I beslutsliggaren finns alla tidigare beslut antecknade. Vilka beslut togs på förra mötet? Finns det tidigare beslut som skulle vara färdiga till detta mötet? Finns det viktiga beslut som inte genomförts? Varför? Uppföljning av beslutsliggare helt enkelt!

7. Inkommen korrespondens - Har det kommit in några förfrågningar, inbjudningar, klagmål eller förslag till styrelsen via mejl, brev, facebook, telefon eller brevlådan utanför kontoret som inte kräver en egen punkt, men där styrelsen behöver ge besked om något så tas det upp här.

8. Rapporter utskott

8.1. Arbetsutskottet – eventuella beslut som tagits mellan styrelsemötena redovisas samt arbetsutskottets arbete sedan förra mötet.

8.2. Ekonomiutskottet – Ekonomiska rapporter gås igenom.

8.3. Personalutskottet – Frågor kring anställningar, arbetsmiljö osv

9. Rapporter personal - Personalen är anställd för att sköta det som löpande måste fungera för att verksamheten ska fungera och som med stor sannolikhet inte fungerar om det bara sköts av ideella.

9.1. Administrativ samordnare - Rapporten innehåller det som Administrativ samordnare ansvarar för utöver ekonomi och bokföring, exempelvis personalfrågor, om arbetsuppgifter utförts sedan sist styrelse > personal, admsam > personal, säkerhetsfrågor, försäkringar mm

9.2. Operativ samordnare - Rapporten ska behandla det som operativ samordnare ansvarar för: uppdatering kring loppis (Hur ser bokningarna ut? Eventuella problem?), uthyrningar (Vad har hänt? Vad är på gång? Behov av jour?), utrustning (Funkar allt? Finns allt?), taggsystemet (Har det rensats vid månadsskiftet?), piggelinsystemet (Vilka har fått piggeling sedan sist? Utskrift från ”bokföringen”.

9.3. Övrig personal - Rapporter från lokaltekniker eller lokalvårdare

10. Punkt för endast styrelsemedlemmar - Här diskuteras frågor som rör personalen där personalen inte är närvarande, exempelvis eventuella problem eller personliga saker som inte rör övriga anställda.

11. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden - De ansvariga kontaktpersonerna rapporterar för Arrangemangsgruppen, Fastighetsgruppen, Information-och kommunikationsgruppen, Inspelningsstudion, Medlemsföreningar, Nyfiketgruppen, Öppna Repan och Öppna Verkstäderna

12 Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen - (Ja, här behandlas eventuella förslag och motioner.)


————————————————————— Mall för motion/förslag/beslutsunderlag till styrelsemöten: —————————————————————

 • Kort bakgrund till förslaget
 • Motivering av förslag
 • Skriv förslag i att-satser

Exempelvis

Bakgrund:

Kontoret är stökigt, med sladdar över allt med risk för att någon snubblar.

Motivering av förslag:

Kontoret behöver städas och sladdarna behöver sättas upp så ingen skadar sig.

Därför föreslår jag:

- att kontorets personal ges i uppdrag att se till att kontoret städas. - att sladdar ska fästas på lämpligt sätt så att ingen riskerar av snubbla på dem.


13 Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

14. Helg- och festjour

     14.1. Kommande helgjourer
     14.2. Kommande festjourer

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande