Arrangemangsgruppen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Version från den 16 augusti 2020 kl. 14.56 av 155.4.183.223 (diskussion) (Uppdaterade mandat, kontaktpersoner och beskrivning av gruppen)

Arrangemangsgruppen är den grupp i huset som finns för att stötta upp och guida dig som vill arrangera något på egen hand eller genom en arrangörsgrupp.

Gruppens kontaktpersoner: Carl Du Rietz och Rickard Olsson


Syfte och ansvarsområden

Att stödja aktörer som inte redan är en del av en organisation eller etablissemang vilka har tillgång till resurser av sådan storlek att de skulle kunna genomföra aktiviteten utan Kulturhusets medverkan

Att stödja och vägleda personer och organisationer som bedriver ideell verksamhet, ej kommersiell verksamhet.

Att utåtriktat sprida kunskapen om Kulturhusets fantastiska möjligheter att själv få lära sig samt genomföra stora och små aktiviteter och arrangemang.

Att understödja bildandet av Arrangörsgrupper och vägleda dessa inom relevant ämneskunskap.

Att besluta om användande av Kulturhusets fysiska resurser som lokaler och teknik för arrangemangsaktiviteter i form av Arrangörsgrupper bestående av kulturhusmedlemmar. Arrangörsgrupper kan också samarbeta med externa organisationer utanför Kulturhuset för att gemensamt genomföra aktivitet i Kulturhusets namn.

Att godkänna Arrangörsgruppers bokningar hos teknikpoolen och operativ samordnare.

Att efter att beslut ska fattas av de som faktiskt driver Arrangörsgrupper inom de ramar som mandat och avgränsningar stipulerar för arrangemangsgruppen.

Att administrera och informera om hur Arrangörsgrupper ska gå till väga för att genomföra arrangemang i huset.

Att förmedla kontakter till ljud- och ljusteknik, utbilda i detsamma samt bidra med information och bildning kring projektledning.

Mandat och befogenheter

Mandat önskas av gruppen och godkäns av styrelsen varje år på det konstituerande styrelsemötet. Mandaten uppdateras från år till år. Här är en lista på de viktigaste mandaten, hela listan finns i denna pdf-fil och uppdateras varje år.

  • Att fritt använda teknisk utrustning från sektion 1. Vid bokning av utrustning från sektion 2 krävs beslut från styrelsen om inte operativ samordnare godkänner.
  • Arrangemangsgruppen har mandat att fritt boka lokaler med villkoret att det finns ett GO/NO GO-datum fastslaget i en projektbeskrivning. Med GO/NO GO-datum avses den dag då beslut ska fattas om arrangemanget/aktiviteten uppfyller alla ställda krav i projektbeskrivningen och därmed kan genomföras.
  • Arrangemangsgruppen har mandat att avboka arrangemang/aktiviteter som tidigare godkänts av arrangemangsgruppen.

Budget

En vald medlem i arrangemangsgruppen har attesträtt (dvs. får köpa saker i gruppens namn för gruppens pengar). Det är ännu inte fastställt hur mycket pengar arrangemangsgruppen har att röra sig med detta år.

Kontakt

Vill du veta mer om gruppen eller bli en del av den, kontakta Rickard Olsson eller skicka ett mail till arrangemang@kulturhusetjonkoping.se

Protokoll

Kontakta arrangemangsgruppen om du vill se protokoll från deras möten.