ANSÖKNINGSMALL

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Grunduppgifter Projektägare: föreningen kulturhuset i jönköping Organisationsnummer: 826001-1567 Startat och registrerat år: 16/11 1985 Projektets namn:       Postadress: svavelsticksgränd 7-9 55315 Jönköping Telefon: 036-190585 Adress till webbplats: kulturhusetjonkoping.se Namn kontaktperson:       E-mail kontaktperson:       Telefon/mobil kontaktperson:       Firmatecknare: Johan Jonsson, samt ordförande och vice ordförande Plusgiro/bankgiro projektägare: kulturhusföreningen 5803-3978 kulturhus fonden 176-4778


Information om projektägarens medlemmar Åldersgrupp:

Från 15 till 90 år

Antal kvinnor: 113

Antal män: 107


Projektägarens viktigaste aktiviteter under föregående år kulturellt öppet utrymme, kulturaktiviteter, aktiv deltagarkultur samt mötesplats.


Projektägarens mål och syfte att driva Kulturhuset som en mötesplats för olika människor. ideelt. partipolitiskt samt religöst obundet. skall verka för en fri och levande kultur i en anda av tolerans, solidaritet, drogfrihet och jämnlikhet. föreningen vill stimulera alternativa och icke-kommersiella verksamheter samt ge människor möjlighet att själva ta del och aktivt delta i olika kulturyttringar. föreningen skyddar yttrandefriheten men tar avstånd från värderingar och handlingar som innebär hot eller hets mot andra människor.


Projektägarens geografiska verksamhetsområde Jönköpings kommun.


Hur finansieras projektägarens ordinarie verksamhet huvudsakligen?

Egna medel: Olika typer av fasta och rörliga hyror 


Samarbete

Finns det samarbete med kommun/stadsdel/annan myndighet/frivilligorganisationer?

Ja
Nej

Om ja, ange med vilka: jönköpings kommun, medlemsföreningarna: bokcafét i jönköping, bosnien-herzegoviska kulturföreningen, duostat musik, folkets bio, gameboards & broadswords syd, juneborg, jönköpings FN förening, motionsrummet, jönköpings sportdansförening, studiefrämjandet, vulkanteatern, assyriska babylon, mission och väckelse. samt studieförbunden: studiefrämjandet, abf, medborgarskolan, NBV.


Namn och telefon på referensperson inom respektive samarbetsorganisation:       

Föreningsnamn kontaktmail fakturamail

Assyriska Babylon mammoo20@hotmail.com  

Bokcaféet i Jönköping cafet@bokcafet.se tc@bokcafet.se

Bosnien-Herzegoviska kulturföreningen hamdija-@hotmail.com  

Duostat Musik   arne.johansson@tele2.se

Folkets Bio   info@folketsbio.com

Gameboards & Broadswords Syd danielhenriksson86@gmail.com hasse.lans@glocalnet.net

Juneborg anna.j.e@hotmail.com  

Jönköpings FN-förening jonkopingsfnforening@gmail.com gabriel.bake@gmail.com

Mission och Väckelse   ordforanden@yahoo.se

Motionsrummet   rasmus.nolhage@hotmail.com

Jönköpings Sportdansförening jsdk@jsdk.se familjen.knutsson@telia.com

Studiefrämjandet johan.jonsson@studieframjandet.se PFR0000@privatgirot.se

Vulkanteatern stefan.lillieberg@bredband.net erik.ljunggren@telia.com


Följande dokument bifogas denna ansökan

Projektägarens stadgar/styrdokument
Protokoll från årsmöte för föregående år
Protokoll från nämndsammanträde där ansökan föredrogs
Verksamhetsberättelse/årsredovisning för föregående år
Projektplan för det projekt som ansökan gäller


Projektplan

Grunduppgifter Planerad start:       Planerat avslut:       Bidrag som söks:       kronor


Planeras verksamheten fortsätta efter avslutad projektperiod?

Ja
Nej

Om ja, hur har ni tänkt att den ska finansieras?      


Om ni söker/ska söka ekonomiskt bidrag för projektet även från andra myndigheter, fonder eller stiftelser, var god och ange Myndigheten/fondens/stiftelsens namn: Kontaktperson (namn och telefon): Vilken summa söker ni?                                                                        


Mall för projektplan (hela projektplanen ska inte vara längre än fem A4-sidor)

Bakgrund (max en halv sida) Varför vill ni genomföra projektet? Vilket behov ser ni som fick er att planera det här projektet? Vilka kunskaper/erfarenheter/resurser/intressen/kontakter har ni - som verksamhet - som gör att ni vill och att ni bedömer att ni kan genomföra projektet?

     

Syfte (max fyra rader) Vad ska projektet leda till på sikt? För vem? Det vill säga - vem ska få det bättre tack vare projektet och på vilket sätt?

     

Mål (max fyra rader) Vad vill ni uppnå - konkret - med projektet? Med andra ord, när projektet är klart, genomfört, vad ska ha förändrats?

     

Målgrupp (max tre rader) Vilka vänder sig projektet till, direkt?

Exempel: Om projektet går ut på att genomföra ett seminarie med föräldrar för att förändra deras attityder mot sina döttrar, är målgruppen för själva projektet inte döttrarna utan föräldrarna.

     


Metod (max en och en halv sida) Vad ska ni göra och hur ska ni göra det?

     


Tidsplan När ska ni starta och när ska det vara klart? Om det är möjligt kan man här också skriva tidsplan för etappmål.

Exempel: April - maj: skaffa lokal och anställa seminarieledare Juni - juli: rekrytera seminariedeltagare, skicka inbjudan, mm. Augusti - oktober: genomföra seminarier November - december: utvärdera projektet och planera hur vi går vidare. (Observera att ovanstående bara är ett exempel!)

     


Resurser och budget Vad behövs för att genomföra projektet och hur ska det ordnas/finansieras?

Observera att en budget är en ekonomisk planering över vad projektet kommer att kosta och hur man planerar att finansiera det.

Exempel på hur man skriver upp en budget:

UTGIFTER Lokal x antal gånger i månad á … kr = xxx kr Arvode seminarieledare x antal timmar á… kr = xxx kr Studiematerial xxx kr Telefon och porto xxx kr Timlön projektledare x antal timmar á … kr = xxx kr Utvärdering xxx kr

Summa: XXXX kr.

INKOMSTER Egna resurser (lokal) xxx kr Bidrag från studieförbund(studiematerial) xxx kr Ansökt bidrag från Länsstyrelsen xxx kr

Summa: XXXX kr.

Summan av utgifter och inkomster ska vara samma. (Observera att ovanstående bara är ett exempel!)

     


Utvärdering och uppföljning (max sex rader) Hur ska ni ta reda på om ni har lyckats uppnå det som ni har skrivit under rubriken ”mål” i projektplanen?

Observera att här handlar det inte om att visa att man har genomfört projektet, utan om att se om man lyckades uppnå det man ville uppnå med projektet.

Om projektets mål är otydligt kan ni få problem här. Enklast då är att gå tillbaka och formulera ett mer avgränsat och preciserat mål.

     


Kommentarer (max sex rader) Här skriver ni något som kan vara viktigt och som inte passar in under någon av de andra rubrikerna.

     


Ort och datum:       Underskrift ansvarig chef/styrelseordförande (vid ideell organisation):


Namnförtydligande:       E-mail:       Telefon: