Styrelsemöte, 2015-08-11, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Kulturhuset i Jönköpings styrelsemöte 2015-08-11 16.00 i sammanträdesrummet

1. Mötets öppnande.

2. Mötesfunktionärer:

 • 2.1.Val av mötesordförande.
 • 2.2.Val av mötessekreterare.
 • 2.3.Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Nästa möte.

5. Föregående protokoll och uppföljning av beslutsliggare.

6. Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

7. Jour

8. Rapport om föreningens situation

9. Styrelseansvariga

 • 9.1 Arbetsutskottet
 • 9.2 Ekonomiutskottet
 • 9.3 Personalutskottet (fyllnadsval)
 • 9.4 Informationsgruppen
 • 9.5 Arrangemangsansvariga
 • 9.6 Verkstadsansvariga
 • 9.7 Loppisansvarig
 • 9.8 Nyfiketansvarig
 • 9.9 IT-ansvarig

Beslutsunderlag: Loggning i taggsystemet

Beslutsunderlag: Utöka näthastigheten till 100/100Mbit

10. Rapporter personal:

10.1 ADSAM

10.2 OPSAM

Bilaga: Rapport till Kulturhusets Styrelsemöte 11 8 -15.pdf

11. Personalfri punkt

12. Utreda möjligheterna att införa roterande anställningar

Beslutsunderlag: Roterande anställningar

13. Möte angående delegering av ansvarsområden

14. Inkommen korrespondens

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande