Stormöte med tekniska kontoret om renovering av Kulturhuset, 2014-02-14

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Minnesanteckningar från möte mellan representanter från Kulturhuset samt medlemsföreningar och Tekniska Kontoret, 2014-02-14.

Daniel Karlsson från Tekniska kontoret hälsade välkommen och delade ut ritningar över lokalerna i Kulturhuset.

Syftet med detta andra möte var att följa upp det som de olika aktörerna med fast verksamhet i Kulturhuset, förde fram som särskilt angeläget vid det förra mötet, med målet att nu kunna komma igång med sådant som alla är överens om är viktigt och som kan åtgärdas utan någon ytterligare utredning.

Daniel började med att sondera läget, vad gäller vilka tider som är minst störande för verksamheten, när det ska utföras upprustningsarbete. UKM 12 april kommer att påverka hela huset. I övrigt är det så att nästan alla lokaler är löpande bokade fram till och med maj, men det rör sig då nästan uteslutande som verksamhet från sen eftermiddag och kväll. På dagtid är det för det mesta inte några problem, när det gäller störningsrisk.

Följande delar kommer att åtgärdas direkt[redigera]

Toaletterna[redigera]

Toaletter på andra våningen är prio 1 och kommer att åtgärdas först.

När det gäller toaletterna vid insikten finns ett utsmyckningsvärde att ta hänsyn till. Om vinden ska börja användas mer för utställningar kan det på sikt behövas fler toaletter där. Pissoaren på vinden, bör finns kvar, en tanke är att den skulle kunna användas i samband med en verkstad som kräver rinnande vatten. Det skulle också vara en fördel om man kunde byta plats på toaletter och duschar på bottenvåningen.

Nya förråd på vinden[redigera]

Fler förråd är också högt prioriterat av många. Detta skulle kunna ordnas på vinden, genom att det byggdes typ ett antal ”lägenhetsförråd”. Steg 1 är att rensa vinden från gammal bråte. Jon och Jonsson kollar upp det konkreta förrådsbehovet bland medlemsföreningarna. Det behöver också redas ut hur själva rensandet ska kunna lösas rent praktiskt, finns en del gamla nostalgiska saker som kan vara svåra att skiljas från. Ulf kan hjälpa till med container och ev handkraft via arbetsmarknadsenheten.

Bättre städförråd[redigera]

Att få till en bättre arbetsmiljö när det gäller lokalvård är också prioriterat. Det behövs ett större städförråd, där det finns tillräckligt med plats för både städmaskiner och material. Det som nu finns är för litet och skruttigt. Jon snackar med lokalvårdaren Leila och samråder sen med Ulf om vad det är för andra lokalförändringar som också behövs, i syfte att underlätta städningen, t ex vilka trösklar och golvlister som måste bort. (Sportdansarnas förråd kan inte användas som nytt städförråd, då det fortsatt är viktigt att ha kvar för deras verksamhet.)

Allmän uppfräschning av ytskikt[redigera]

Finns också ett stort behov av en allmän uppfräschning, som kan fixas ganska enkelt genom att det helt enkelt målas och snyggas till. Vaktmästaren Göran håller redan nu på att måla om scenen i teaterbion. Tekniska kommer att kunna fixa färg och material som kan förvaras på Kulturhuset och användas för de som vill fixa till på andra ställen där det behövs. Göran skulle då vara den som i samråd med Ulf ansvarar för att det blir rätt sorts färg på rätt ställe, eftersom det kan vara lite lurigt med de gamla väggarna.

Övriga frågor på tapeten som behöver redas ut mer[redigera]

Modernare låssystem[redigera]

Finns ett behov av att utveckla RCO systemet till fler dörrar i huset, för att bland annat minska antalet nycklar på vift och underlätta tillgängligheten till lokaler på udda tider. Behöver redas ut vilka dörrar som ska prioriteras först.

Armatur/ Belysningsgenomgång[redigera]

Hela belysningssystemet bör ses över och energianpassas. Armatur behöver också bytas ut i delar av huset. För att inventera behovet skulle det vara bra med en belysningsgenomgång i hela huset.

Ventilationen[redigera]

Det har gjorts en översyn av ventilationen och enligt den är det i princip godkänd ventilation i dag. Men bristande ventilation upplevs ändå som ett problem, framför allt i Studion, Insikten och replokalerna. Här krävs det en närmare utredning.

I teaterbion är det ibland iskallt och ibland supervarmt, men det tror Ulf beror på att ventilationen inte är rätt inställd, han kollar på det också.

Elsystemet[redigera]

Elen är ett svårt kapitel, användes för mycket el på vissa ställen ( ”kilometerlånga sladdar”). Krävs ett helhetsgrepp, efter en närmare utredning av en samlad elöversyn.

Buller[redigera]

Har blivit ett problem med buller från vägen, framför allt i föreningslokalerna på andra våningen och i studion. Det är ett gemensamt problem för hela Tändsticksområdet där det också bör tas ett helhetsgrepp. Tänkbar lösning är att komplettera fönstren på nåt fiffigt sätt.

Teaterbions foajé[redigera]

Foajén utanför teaterbion ser ledsen ut och skulle också behöva en allmän uppfräschning. På mötet diskuterades det lite hit och dit om hur man skulle kunna få till en mysigare känsla i foajén. Det skulle t ex vara bra med möjligheter att sitta, kanske genom nerfällbara bänkar på väggarna? Om det gick att ta bort toaletterna så blir den väggen också möjlig att möblera. Foajén skulle också kunna göras större om nuvarande biljettkur kunde tas bort. En idé skulle kunna vara att ersätta biljettkuren med en slags reception/biljettkassa, där det tidigare var ett rum för Nyfikets personal. Det som då skulle behövas för Folkets bio är att det där inne finns ett låsbart förvaringsutrymme för biljetter mm.

Andra saker som togs upp i anslutning till teaterbion var också dörren mellan foajén och stora salen och att det vore bra att kolla upp ljudisoleringen mellan stolförrådet i stora salen och teaterbion, samt att själva teaterbion behöver handikappanpassas, i dag saknas rullstolsplats. (som en parentes så kom också frågan upp vad det är för stor maskin som står längst in i stolförrådet? Ulf skulle kolla upp det.)

Insikten[redigera]

En särskild utredning ska göras angående vad som behöver byggas om där. På mötet fördes det också fram behov av bättre säkerhetslösning som förstärkning av gallergrinden.

Kulturvinden[redigera]

Kulturvinden är väggarna inte helt färdiga, skulle behövas förbättringsarbeten där. Det vore också bra med fler fästpunkter i taket för ljus, som kan användas för både utställningar och tillfälliga föreställningar. Golvet på kulturvinden diskuterades, frågan om vad som är det bäst materialet behöver redas ut mer.

Stora Salen[redigera]

Frågan om det gick att ta bort den befintliga scenen och ersätta den med en mobil scen togs upp. Det skulle vara bra för att öka flexibiliteten när det gäller uthyrning av salen. Frågan måste redas ut mer, bland annat hur det går med vikväggar mm.

En mer välkomnande entré[redigera]

Diskuterades hur man ska se på behovet av en gemensam tydlig entré, i förhållande till att det nu finns flera olika. Lite olika uppfattningar om vilken entré som egentligen är huvudentrén och om det i sig egentligen är ett problem. Ett helhetsgrepp när det gäller en mer välkomnande entrén behöver utredas mer. Prioriterad åtgärd är först och främst att se till att det finns bra entrédörrar som också är handikappanpassade.

Vid pennan satt Eva Karlsson

Närvarande;

Jon Heinpalu och Johan Jonsson från Kulturhusföreningen

Joan Nielsen och Karin Lindahl, från Folkets Bio

Daniel Henrikssson från G&B Syd

Stefan Lilieberg från Vulkanteatern,

Gabriel Bake och Sandra Qvist från FN föreningen

Mats Rappe från Medeltidsföreningen Juneborg

Mire Stevkov från Studiefrämjandet

Daniel Karlsson och Ulf Svensson från Tekniska kontoret

Eva Tallvid från Fritidsförvaltningen

Eva Karlsson från Kulturförvaltningen

Minnesanteckningar som PDF