Renoveringsgruppen, minnesanteckningar, 2015-08-10

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Minnesanteckningar från mötet vid slutbesiktning av låsinstallationer

Närvarande: Ulf Svensson Jönköpings Kommun, Mia från Passera, Joakim Carlsson Passera, Anders, Johan, Tim, Carl och Jonas från Kulturhuset.

1. Islag från styrkoppling i entrédörr öster se bild 1.

2. Inmålning och skyltuppsättning kvarstår på fasad entrédörr öster.

3. Monterat koddosa på utrymningsdörrar i korridor väster vilket ej fyller ngn funktion då den dörren alltid är olåst utåt som utrymningsväg, Ulf återkommer i ärendet då det skall tas upp med brandskydd.

4. Nya handtag för replokalsdörrar på väg. Då de tidigare nu monterad har för stort djup.

5. Branddörren väster i repakorridoren närmst kontoret kommer justeras, då islag sker i golvet och funktion för branddörrsstängning ej är tillfredsställande. Ulf meddelar att detta ej tas på budget för renovering av Kulturhuset.

6. På tisdag den 25 aug lämnar Kulturhuset besked om gallertillägg överkant av grind in till Insikten skall genomföras på Ulfs förslag. Detta skulle kunna förbättra låsning av grind avsevärt enligt här medverkande.

7. Det extra lås som utanför ritning monterats in till Insikten får sitta kvar då det inte stör funktion. Debiteras ej.

8. Loggning av inpassering överses enligt Johan, frågan om hur detta tekniskt eventuellt kan genomföras tittar Joakim på.

9. Joakim kollar om det går att förändra periodicitet för uppdatering av tags vid inpassering till radiolåsen med hjälp av uppdelning i grupper?

10. Flyttning av kodlås från El/teledörr i korridor väster till köksingång till kök. Vilket var med på ursprunglig ritning i order.

11. Ulf upplyser om att Kulturhuset alltid skall vända sig till Passera och/eller Skydda för garantiärenden under nästkommande två åren räknat från dags datum.

12. Diskussion om att det är viktigt att byta låskolvar och nycklar i övriga utrymmen för att förenkla handhavande av låssystem, Ulf föreslår att man gör detta nu snart, Kulturhuset ber om att få återkommer senare i denna fråga.