Mediala frågor

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Hur vill ni utveckla verksamheten framöver?[redigera]

I vår verksamhetsplan för 2015 som finns på Kulturhusets wiki, http://wiki.kulturhusetjonkoping.se/index.php/Verksamhetsplan_2015, framgår tydligt på vilket sätt vi planerar att utveckla verksamheten under kommande år. Det handlar bl.a. om att öppna upp huset ännu mer än vad vi gjort under 2013 och 2014, utveckla öppettiderna i Nyfiket, öppna fler verkstäder, utbilda fler människor genom studiecirklar, m.m.


Varför ska inte Kulturhusföreningen behandlas på samma sätt som alla andra föreningar och erlägga en hyra i enlighet med kommunens principer?[redigera]

Likställighetssprincipen i kommunallagen innebär att alla kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika.

Föreningen går inte att likställa med någon annan ideell förening i kommunen utan har en särställning i och med verksamhetens natur. Kulturhuset befinner sig i en gråzon mellan fristående förening och kommunal institution. Kommunen har exempelvis representation i föreningens styrelse, på att sätt som andra föreningar saknar.

Om kommunen dessutom planerar att ta över de långsiktiga hyreskontrakten låta föreningen sköta de kortsiktiga så uppstår frågan om hur detta ska gå till rent administrativt. Ska vi betala hyra för alla lokaler, men bara då ingen annan förening har ett långsiktigt kontrakt? Ska vi få avdrag på hyran för varje månad då vissa lokaler har hyrts med kortsiktiga kontrakt? Denna lösning kommer att innebära ett byråkratiskt virrvarr som i slutändan bara kommer att kosta alldeles för mycket för kommunen, så väl i reda pengar som i arbetstid. Det är förvirrande och komplicerat och kommer att vara det för de kommunala tjänstemännen också. Mycket verksamhet ligger dessutom i en gråzon.

Därför är det bästa för alla, såväl ekonomiskt som administrativt, att föreningen även i fortsättningen ska vara hyresfri.


Vad är problemet om kommunen tecknar de långa kontrakten?[redigera]

Kulturhusets syfte har alltid varit att värna och skydda alternativa, kreativa och spontana verksamheter. Kulturyttringar som traditionellt sett har svårt att komma fram i de kommunala institutionerna. Vi verkar för att så många som möjlighet ska få komma fram och ta plats, oavsett om det är på scen eller utanför. Med en uppdelning av rollerna riskerar vi en undanträngningseffekt där små och spontana aktörer får stryka på foten.

Dessutom, eftersom de allra flesta av Kulturhusets lokaler används av flera olika aktörer, ibland till och med samtidigt, skulle det inte minst administrativt vara en mardröm att ha flera olika organisationer inblandade i planering och besluten kring lokaler.


Borde inte föreningen Kulturhuset betala hyra som alla andra? Ska inte alla föreningar behandlas lika?[redigera]

Likställighetssprincipen i kommunallagen innebär att alla kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika.

Föreningen Kulturhusets roll är unik som garant för det fria föreningslivet.


Varför är Nyfikets roll viktig?[redigera]

Nyfikets är Kulturhusets hjärta och den självklara platsen för en stor del av föreningens verksamhet idag. Föreningens verksamhet kräver tillgång dygnet runt till Nyfikets resurser. Och därför administrativt omöjlig att dela mellan flera olika huvudmän. Det bästa exemplet är väl arbetet kring Gemenskap i Jul, där Nyfiket nyttjas dygnet runt i närmare två veckor. Denna typ av behov är mycket svåra för någon annan att tillgodose. I synnerhet en kommersiell aktör.


Kritiken om öppettider[redigera]

Av den verksamhetsplan som vi hänvisat till ovan framgår att det i målen för 2015 ingår att vi ska verka för att Nyfiket ska kunna utöka sina öppettider till varje dag i veckan. I dagsläget finns det aktivitet i fiket på tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar. Målet i verksamhetsplanen är också att vi ska börja med dagliga luncher. Får vi till ett avtal kommer vi att få en annan arbetsro, krafter kommer att frigöras till att göra det vi vill göra - utveckla verksamheten - och då kommer troligtvis Nyfikets utökande öppethållande att följa på det.


Vad kommer hända med Bokcafét?[redigera]

Förvaltningsrätten har i en dom från innevarande månad konstaterat att kommunen överskridit sin kompetens avseende Bokcaféts föreningsbidrag. Domstolen har därför undanröjt beslutet att neka föreningen bidrag. Vi anser liksom alliansen i sina nationella kulturpolitiska mål från 2009 att: "Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund."

Gällande principen om likabehandling[redigera]

Likställighetssprincipen i kommunallagen innebär att alla kommunmedlemmar i samma situation ska behandlas lika. Kulturhuset är en garant för det fria kulturlivet i Jönköping. Vi erbjuder en plats för ungdomar och vuxna utan en självklar plats någon annanstans.

Om kommunen planerar att ta över de långsiktiga hyreskontrakten låta föreningen sköta de kortsiktiga så uppstår frågan om hur detta ska gå till rent administrativt. Ska vi betala hyra för alla lokaler, men bara då ingen annan förening har ett långsiktigt kontrakt? Ska vi få avdrag på hyran för varje månad då vissa lokaler har hyrts med kortsiktiga kontrakt? Denna lösning kommer att innebära ett byråkratiskt virrvarr som i slutändan innebär ett slöseri med våra skattemedel, så väl i reda pengar som i arbetstid. Det är förvirrande och komplicerat och kommer att vara det för de kommunala tjänstemännen också. Mycket verksamhet ligger dessutom i en gråzon. Därför är det bästa för alla, såväl ekonomiskt som administrativt, att föreningen även i fortsättningen ska vara hyresfri.