Manifest för kulturhus gamla brandstationen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Levande kultur

En levande kultur kan inte köpas och säljas som vilken vara som helst. En levande kultur kan inte serveras uppifrån, färdig att konsumeras. En levande kultur kräver aktiva människor som hela tiden utvecklas och lär sig nya saker. En levande kultur uppmuntrar till kritiskt tänkande och skapar aktiva och handlingskraftiga människor. Därför är det så viktigt att vi själva får skapa och forma verksamheten i det kommande kulturhuset. Enbart ett föreningarnas hus tror vi skulle passivisera många.

Enhet mellan olika samhällsgrupper

Vi är motståndare till alla sorters konstlade motsättningar mellan människor. Kulturhuset måste stå öppet för punkare, raggare, knuttar, idrottsfolk, pensionärer, skolelever, jugoslaver, greker och smålännigar. Idag är många människor rädda för varandra. Vi tror och hoppas att denna rädsla och främlingskap ska brytas ner i öppet och varmt kulturhus. Vi vill göra allt för att motarbeta rasism, generationsklyftor och gängmotsättningar. I de aktioner och kontakter som vi idag redan har genomfört har vi visat en framkomlig väg.

Likhet mellan könen

I vårt hus vill vi verka för att tjejer och killar, kvinnor och män jobbar tillsammans på lika villkor. Alla måste dras in i arbetet och känna att deras insats är viktig och behövs. En man/kvinna, en röst – så måste demokratin återerövras.

Aktivera dom arbetslösa

Många av de människor som tvingas ut i arbetslöshet, hamnar ofrånkomligen utanför den gemenskap som arbets- och skolkamrater utgör. Vi vill inte att dessa människor ska sjunka ner i passivitet och missmod. I huset kommer vi att tillsammans skapa en meningsfull sysselsättning. Genom konkreta projekt hoppas vi kunna skapa många vettiga jobb.

Drogfrihet

Eftersom vi vet att droger både skapar beroende och passivitet är alla våra aktioner drogfria. Vi har också tagit ett principbeslut där vi slår fast att Kulturhuset måste bli drogfritt område. Trots att vi fortfarande står ute på gatan, har den senaste tidens händelser visat vad sammanhållning och kamratskap kan betyda för de som har missbruksproblem.

Politiskt och religiöst obundet

Visserligen finns det gott om kyrkor i den här staden, men det betyder inte att vi vill stänga ute de som har en gudstro. Alla människor, oavsett religiös eller politisk övertygelse, är välkomna.

Barnen är vår framtid

Många unga människor känner rädsla inför framtiden. De känner sig utanför all gemenskap och saknar tro på sig själva. Ändå är det vi som en gång ska ta över det här samhället. Vi vill bidra till att skapa ett bättre Jönköping. Ett Jönköping med ett levande, skapande Kulturliv. Ge oss åtminstone en chans att visa vad vi kan och vill! Gör gamla brandstationen till Kulturhus – NU!

/Aktionsgruppen för ett hus i centrum


Från boken Elden är lös: En dryg vecka efter att kampen inleddes publicerade vi vårt ”manifest”. Sedan den första stencilupplagan har ”manifestet” tryckts upp i närmare 15 000 exemplar. De enda som inte verkar ha läst det är Jönköpings kommunalpolitiker.