Höstmöte 2023

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

caption

Höstmötet 2023, 22 oktober 14:00 ♥[redigera]

FAQ[redigera]


  • Vad är ett Höstmöte?

Kulturhuset har två stycken årsmöten om året. Ett vårmöte och ett höstmöte där vi behandlar olika typer av frågor. Mer info kan du hitta i våra Stadgar .


  • Vid denna typ av möte kan det förekomma en hel del obegripliga ord.

Ordlista över obegripliga ord


  • Hur kommer mötet gå till?

Räck upp handen när du vill tala. Mötesordförande fördelar ut ordet. När ordet är ditt går du fram till talarstolen och håller ditt anförande där. Yrkar du på något? Ditt yrkande måste tillkomma presidiet skriftligt. Papper och penna kommer finnas på plats.


  • Upplägget på denna wiki-sida.

För att underlätta mötet finns all information samlad på denna sida. Du hittar föredragningslistan nedan och samtliga motioner. Under varje rubrik kan du hitta motionen i sin helhet genom att klicka på den blå länken. Nedan finns motionärens att-satser för beslut. Styrelsen bereder samtliga ärenden och kommer med förslag och kommentar till beslut. Vill du förkovra dig vidare om detta kan du läsa mer här: [Forening.se]


FÖREDRAGNINGSLISTA[redigera]

1. Öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av
3.1 Mötesordförande
3.2 Mötessekreterare
3.3 Justerare tillika rösträknare
4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande år
8. Eventuella fyllnadsval till styrelsen
9. Val av valberedning
10. Behandling av eventuella motioner och propositioner
10.1 Inför kaffekort för medlemmar!
10.2 Dags att bredda och fördjupa medlemsstyret!
10.3 Fördelningsbudget
10.4 Beslutsliggare
11. Fastställande av datum för vårmöte.
12. Övriga frågor.
13. Avslutande.

BILAGOR[redigera]

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst[redigera]

Information från styrelsen:
Styrelsen har annonserat på hemsidan, skickat ut mail till samtliga medlemmar
och anslagit om mötet på anslagstavlor i huset den 24 september.
Samtlig information om mötet, med inkomna motioner har skickats ut den 8 oktober.

6. Fastställande av medlemsavgift[redigera]

Styrelsens förslag till beslut:
50kr/år för personer som innevarande år fyller 25år eller är yngre.
100kr/år för personer som innevarande år fyller 26år eller är äldre.

7. Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande år[redigera]

Styrelsens förslag till beslut:
Budget för 2024: Klicka här
Verksamhetsplan för 2024: Klicka här
Säryrkande från medlemmar till verksamhetsplanen:
Att kulturhuset ska anskaffa teknisk utrustning och avsätta utrymme för
poddinspelningar som inte krockar med annan verksamhet.
Att kulturhuset som förening sätter en målsättning att i större utsträckning vara en närvarande
och samverkande aktör i Jönköpings kommun socioekonomiskt utsatta områden.
- Inskickat av Kristoffer Wolke

=== 9. TILLÄGG FRÅN VALBEREDNINGEN INLAGD 19-10-23

  : Vi i Valberedningen anser att vi inte längre kan genomföra vårt uppdrag. Vi har tagit slut på våra resurser och har inte längre något att ge föreningen. Samtliga medlemmar i Valberedningen har därför bestämt sig för att avgå. Till medlemsmötet: Vi ber er, snälla fråga era vänner, fråga er själva, och försök att hitta medlemmar som kan styra vår organisation. 

10. Behandling av eventuella motioner och propositioner[redigera]

10.1 Inför kaffekort för medlemmar![redigera]

Klicka här för att läsa motionen

Motionärens förslag till beslut:
• Vi avskaffar gratis te och kaffe för medlemmar.
• Vi inför ett kaffekort (som så klart även gäller te) för medlemmar alt. en stämpel på medlemskortet med samma innebörd.
• Att detta kort kostar 200 kr/år.
• Att styrelsen ges i uppdrag att ta fram detta kort/stämpel snarast om förslaget går igenom.
Styrelsens förslag till beslut:
Att bifalla motionen i sin helhet.
Styrelsen anser att motionen är rimlig med tanke på kostnaden för kaffet. Vi ser att gratis kaffe och te fyller en funktion som medlemsförmån, men det finns
mycket annat förmånligt vi har att erbjuda.

10.2 Dags att bredda och fördjupa medlemsstyret![redigera]

Klicka här för att läsa motionen

Motionärernas förslag till beslut:
Styrelsen ges i uppdrag:
Att, tillsammans med intresserade medlemmar, ta fram en handlingsplan för att öka medlemmars möjlighet att vara delaktiga i beslut som berör deras eget engagemang i synnerhet och Kulturhusets verksamhet i stort.
Att aktivt kommunicera Kulturhusets öppenhet för medbestämmande och medlemsstyre, internt och externt.
Att styrelsen tydligt informerar om hur medlemmar får tillgång till protokoll från föreningens möten, i synnerhet höst- vår- och styrelsemöten.
Att styrelsen aktivt informerar och engagerar medlemsbasen kring framtagning av verksamhetsplan och -berättelse samt budget för att på så sätt kunna styra Kulturhusets utveckling och verksamhet.
Att återkoppla till medlemmar och andra som hör av sig till styrelsen med frågor och förslag och bjuda in personerna till det möte där deras fråga ska diskuteras samt omgående återkopplar efter eventuellt beslut.
Styrelsens förslag till beslut:
Att anse punkt 2 och 3 besvarad.
Att avslå punkt 1, 4 och 5.
Styrelsen uppmuntrar visat engagemang motionärerna visar för föreningens demokrati. Vi anser att punkt 1 bäst hanteras från början av medlemsbasen och i sin tur hanteras av ett framtida medlemsmöte alternativt årsmöte. Styrelsen anser att punkt 2 och 3 redan uppfylls genom föreningens transparenspolicy. Rörande punkt 4 är det årsmötet som styr föreningens beslutande dokument och därmed den bästa plattformen för ärendet, därför anser vi att attsatsen inte skall bifallas. Andemeningen av punkt 5 är god och därmed bör vara ett mål för styrelsen dock inte ett krav.

10.3 Fördelningsbudget[redigera]

Klicka här för att läsa motionen

Motionärens förslag till beslut:
Alternativ 1 – Här godkänner vi procenten i tabellen utan att ändra något
att fördelning för 2023 fastställs retroaktivt, i enlighet med tabellen i motionen
att fördelning för 2024 fastställs, i enlighet med tabellen i motionen
att Kulturhuset fortsätter arbeta med fördelningssystemet samt tar fram och presenterar fördelningsbudgetar även framöver
Alternativ 2 – Här godkänner vi procenten i tabellen nedanför (fyll i under mötet) - se motionen i sin helhet för referens
att fördelning för 2023 fastställs retroaktivt, i enlighet med tabellen nedan
att fördelning för 2024 fastställs, i enlighet med tabellen nedan
att Kulturhuset fortsätter arbeta med fördelningssystemet samt tar fram och presenterar fördelningsbudgetar även framöver
Styrelsens förslag till beslut:
att avslå motionen i sin helhet
Styrelsen anser att det främsta demokratiska sättet att arbeta med en budget är att
1. använda sig av ett ekonomiskt system som är universellt och inte komplicerat, det gör det lättare för nya att engagera sig och påverka ekonomin.
2. att använda sig av en budget som har ett helhetsperspektiv gör det möjligt för medlemmar att inte bara påverka eventuell vinst men hela föreningens omsättning.

10.4 Beslutsliggare[redigera]

Klicka här för att läsa motionen

Motionärernas förslag till beslut:
att Kulturhusets styrelse får uppdraget att skapa och löpande uppdatera en beslutsliggare för ordinarie och extrainsatta års- och medlemsmöten
att denna beslutsliggare ska innehålla uppgifter om:
◦ fattat beslut, i form av beslutsformulering eller beslutspunkter
◦ datum för mötet där beslut fattades
◦ mötestyp då beslutet fattades
◦ referens till punkt i dagordningen
att beslutsliggaren görs lättillgänglig för medlemmar och publiceras digitalt
att Kulturhusets styrelse, eller den som kallar till mötet, hänvisar till beslutsliggaren i kallelser inför års- och medlemsmöten
att beslutsliggaren ska vara uppdaterad vid utskick av kallelse till års- eller medlemsmöte
att uppdraget gäller från och med detta möte, inte retroaktivt
Styrelsens förslag till beslut:
att avslå motionen i sin helhet.
Styrelsen anser att giltigheten av ett beslut är en fråga som borde adresseras om denna motion bifalls på höstmötet. Vi anser även att verksamhetsplanen har en tydlig struktur för beslutsuppföljning men även protokollet dokumenterar de aktuella besluten.

11. Fastställande av datum för vårmöte.[redigera]

Styrelsens förslag till beslut:
att vårmötet blir den 24 mars kl. 14.00