Höstmöte 2016, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen Kulturhuset i Jönköping till höstmöte, söndagen den 11 december klockan 14:00 i Nyfiket.

Väl mött!

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Verksamhetsplan

7. Verksamhetsbudget

8. Fastställande av verksamhetsplan och -budget

9. Fyllnadsval till Styrelsen

10. Behandling av motioner och propositioner.

11. Fastställande av datum för vårmöte.

12. Övriga frågor.

13. Avslutande.