Förslag kring Verksamhetssamordnare

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Utvecklingen av Kulturhusets organisation och styrelse har de senaste 10-15 åren genomgått en rad förändringar, huvudsyftet har hela tiden varit att öka medlemsengagemanget och sprida makten över verksamheten på fler personer än de som för tillfället sitter i styrelsen eller de personer som är anställda.

År 2015 genomfördes en större förändring i styrelsens organisation när ett par av de dåvarande utskotten lades ner. De ersattes istället med kontaktpersoner för olika verksamhetsdelar i Kulturhuset.

Tanken då var att arbetsgrupperna istället skulle ta större ansvar för verksamheten och styrelsens representanter skulle avlastas. Detta har fungerat bra och flera arbetsgrupper har blivit mer självgående. Det har också lett till att deras syfte, mandat, budget och ansvar har förtydligats.

Sedan dess har antalet roller/ansvarsområden växt och styrelsemedlemmar har blivit ansvarig för flera olika områden. Detta har lett till ökad arbetsbelastning och en förväntar på styrelsemedlemmar att ta tag i en verksamhet/arbetsgrupp som kanske inte funkat så bra.

Behovet finns därför av en ny förändring. Denna gång med syftet att dels förtydliga styrelsens roll som möjliggörare av verksamhet, istället för ansvar för verksamhet. Dels att göra styrelserollerna mer övergripande och samtidigt mer knutna till den breda verksamhets behov. Och dels att för att fortsätta arbetet med att öka medlemsengagemanget.

  • Arrangemang
  • Engagemang och inflytande
  • Information och kommunikation


Jag föreslår därför:

  • att ansvaret för verksamhetssamordnare förtydligas till att bestå av framförallt två uppgifter:

dels att fungera som kontaktperson mellan styrelsen och verksamhetsområdet/arbetsgruppen (rapporter till styrelsen och förmedla information tillbaka till gruppen) och dels att vara sammankallande för verksamheten och de som är aktiva där, eller åtminstone för de som är ansvariga (ex verkstadsansvariga).

  • att information kring verksamhetssamordnare sätts upp på anslagstavlorna i huset och läggs upp på hemsidan och wikin, så att nya personer i verksamheten har någon att vända sig till.