Föreningen Kulturhusets Vårmöte 2015

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Föreningen Kulturhusets Vårmöte 2015 äger rum söndagen den 26/4 kl 13:00 i Nyfiket.

Eftersom bokslutet inte är färdigt ännu kommer det och revisorernas berättelse att skickas ut senare alternativt delas ut på mötet.

Samtliga medlemmar i föreningen är välkomna!

Väl mött!

Kulturhuset i Jönköpings vårmöte 2015-04-26 13.00 i Nyfiket[redigera]

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd.

3. Val av mötespresidium (ordförande, sekreterare, samt två justerare som också är

rösträknare).

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

6. Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Val av ordförande och vice ordförande.

11. Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

13. Val av revisorer.

14. Behandling av eventuella motioner och propositioner.

  • 14.4 Motion: Grafisk profil (förklaring: frågan om Kulturhuset ska få en ny Grafisk Profil ska diskuteras på mötet, länken leder till ett förslag på ny grafisk profil)

15. Infopunkt: Internationella samarbetsprojekt

16. Fastställande av datum för höstmöte.

17. Övriga frågor.

18. Avslutande.

Bilagor[redigera]