Ansökan för upprustning och renovering av Kulturhuset i Jönköpings konsertlokal Insikten

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Ansökan för upprustning och renovering av vår konsertlokal Insikten

Arbetsdokument kring ansökan

Översiktlig redogörelse för projektet/Projektbeskrivning

Här beskrivs det aktuella projektet och bakgrunden till ansökan om bidrag. Redogörelsen ska visa hur projektet kommer att organiseras och genomföras. Det ska tydligt framgå vad man vill uppnå med projektet.

Projektbeskrivningen ska rymmas på en A4-sida. Dokument som innehåller mer omfattande beskrivningar och presentationer kan gärna bifogas ansökan, men dessa kan inte ersätta den sammanfattade redogörelsen för projektet. En tidplan för projektet ska redovisas.

Kort om projektet

Konsertlokalen Insikten utgör navet i den musikverksamhet bestående av nio replokaler, varav en fullt utrustad öppen replokal med allt från punkrock till opera och svensk folkmusik, en ljud- och inspelningsstudio under uppbyggnad och sammanlagt sju möjliga scener som utgör Föreningen Kulturhusets i Jönköpings musiksatsning.

Nu ska Insikten rustas upp och utvecklas för att göra Kulturhusets mesta scen tillgänglig och inkluderande för det fria kulturlivet i Jönköpings Kommun och hela regionen!

Bakgrund

Insikten har en central funktion i Kulturhusets musikverksamhet. Inte bara som konsertlokal, utan också för inspelningar och som undervisningslokal vid vår grundläggande ljudkurs. Under 2014 genomfördes spelningar med över 120 band och artister och drygt 15 personer utbildades i grundläggande ljudteknik. Flera av de band som startats i våra lokaler de senaste åren och spelat i Insikten under 2014 har redan haft spelningar i Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping och Borås samt på olika festivaler, exempelvis Malmöfestivalen och SjöÖset. En av våra praktikanter, Melekeh, har gått vidare och studerar nu musikproduktion i London. Detta är några resultat av den musiksatsning som pågått på Kulturhuset sedan 2012.

I augusti 2014 beslutade Tekniska Nämnden om renovering och upprustning av fastigheten där Kulturhuset ligger. Mycket krut har lagts på låssystem, toaletter, fönster och annat i fastighetens skal. Föreningen Kulturhusets målsättning är riktade satsningar på tillgänglighet och verksamhetsfrämjande projekt. Genom ett tillskott av resurser från Boverket kan en satsning på konsertlokalen Insikten särskilt motiverasi dialog med Jönköpings Kommun.

Genomförande

Lokalens tillgänglighet ska ökas genom att exempelvis förbättra entréer, höja scenen, förbättra akustiken samt se över och eventuellt rusta upp ventilationen.

Köket där ljudbåset idag finns rivs för att öppna upp lokalen. En balkong byggs för ljud- och ljustekniker vilket dessutom avsevärt förbättrar kontakten med dem på scenen.

Golv och ytskikt ses över och renoveras vid behov. I samband med renoveringen kompletteras ljud- och ljusutrustningen då denna genom massiva nyttjande de senaste åren är mycket sliten. Fokus kommer ligga på utrustning som kan användas på flera olika scener i huset.

Fyra personer från Föreningen Kulturhuset kommer i samarbete med Ulf Svensson på Tekniska Kontoret planera projektet. Ulf Svensson kommer att vara teknisk projektledare.

De delar som är möjliga att göra i mån av tid och tekniskt kunnande kommer föreningen sträva efter att genomföra själva för att uppnå ett maximalt nyttjande av kommunens och Boverkets resurser. I de delar då hantverksmässigt kunnande och genomförande är ett krav kommer projektet i första hand använda sig av kommunens entreprenörer. Enligt Ulf Svensson behöver bygglov inte sökas för detta projekt.

Mål för projektet

Insikten ska vara en inkluderande och tillgänglig scen för all sorts musik och musiker. Och samtidigt en plantskola och utbildningsplats för framtida arrangörer, ljud- och ljustekniker, för morgondagens stjärnor likväl som glada fritidsmusiker.

Tidsplan

Målsättningen är att under mars och april genomföra byggprojektering och byggmöten utifrån planerat projekt. Genomförande med rivning, renovering samt installation från maj till slutet av september. I oktober genomförs besiktning av projektet och i slutet på månaden skickas ansökan om utbetalning till Boverket.

Allt ovanstående med förutsättning att vår bidragsansökan godkänns av Boverket i februari.

Kostnader och finansiering

Beräknade kostnader

 • Ombyggnad av lokalen i form av rivning av vägg, renovera golv samt upphängning av ljudbås: 200 000 kr
 • Upphöjning av scenen: 50 000 kr
 • Akustik och ljudförbättring: 75 000 kr
 • Ramper vid entré och passage: 30 000 kr
 • Kontroll av ventilation samt eventuell åtgärd: 40 000 kr
 • Ommålning: 5000 kr
 • Komplettering av ljudutrustning: 150 000 kr
 • Komplettering av ljusutrustning: 50 000 kr

Totalsumma: 600 000 kr

Finansiering

 • Egna med och övrig finansiering: 300 000 kr
 • Bidrag som söks från Boverket: 300 000 kr

Totalsumma: 600 000 kr

Kontaktpersoner:

Sebastian Dahlander, vice ordförande, Föreningen Kulturhuset Ulf Svensson, fastighetsansvarig, Tekniska Kontoret

Utredning som styrker projektets betydelse och behovet av den aktuella lokalen

Här ska lokalens betydelse i ett lokalt och regionalt perspektiv beskrivas samt vad det aktuella projektet innebär för lokalens framtid. Behovet av lokalen kan styrkas genom ett yttrande från ett kommunalt organ, exempelvis kulturnämnd, eller annan organisation som har kännedom om lokalbehovet.

Den sökande som är en kommun, landstingskommun eller en stiftelse där dessa ingår kan styrka projektets aktualitet genom ett utdrag ur kommunal budget eller annan relevant ekonomisk långtidsplanering.

Projektets betydelse och behovet av den aktuella lokalen

Insikten har en central funktion i Kulturhusets musikverksamhet. Inte bara som konsertlokal, utan också för inspelningar och som undervisningslokal vid vår grundläggande ljudkurs. Under 2014 genomfördes spelningar med över 120 band och artister och drygt 15 personer utbildades i grundläggande ljudteknik. Flera av de band som startats i våra lokaler de senaste åren och spelat i Insikten under 2014 har redan haft spelningar i Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping och Borås samt på olika festivaler, exempelvis Malmöfestivalen och SjöÖset. En av våra praktikanter, Melekeh, har gått vidare och studerar nu musikproduktion i London. Detta är några resultat av den musiksatsning som pågått på Kulturhuset sedan 2012.

Insikten ska vara en inkluderande och tillgänglig scen för all sorts musik och samtidigt en plantskola och utbildningsplats för framtida arrangörer, ljud- och ljustekniker, morgondagens stjärnor likväl som glada fritidsmusiker. Den ska vara en i Jönköpings musikliv.

För att kunna fortsätta tjäna som detta är lokalen nu i stort behov av renovering.

Lokalen är framförallt i stort behov av att anpassas för personer med olika former av funktionsnedsättning, genom att exempelvis förbättra entréer, höja scenen, förbättra akustiken samt se över ventilation. För dessa målgrupper är renoveringen helt nödvändig.

Scenen är i dagsläget 30 cm hög. För en rullstolsburen person eller bara de som är korta är det därför svårt att se om det är personer framför. Vi vill därför renovera och höja scenen med mellan 20-30 cm för att ge alla närvarande möjlighet att se de som uppträder på scenen. Eventuellt är en höj och sänkbar, portabel scen det bästa alternativet.

Sidoväggarna i lokalen är av tegel och tegel med puts vilket gör det mycket svårt att ställa in ett bra och behagligt ljud. Tinitus och andra hörselskador är vanliga konsekvenser av dåligt anpassade lokaler. Vi har på olika sätt försökt komma runt detta med att bygga egna ljudfällor och liknande, men vid en omfattande renovering är detta något vi särskilt vill lägga kraft på åtgärda för att göra musikupplevelsen så behaglig och inkluderande som möjligt.

När det kommer till entrén och en passage som leder till lokalen är de i dagsläget dåligt utformade, i synnerhet för rullstolsburna personer. Entrén har en platta över ett avrinningsdike följt av en hög tröskel som minskar tillgängligheten. Vid passagen är det en mindre ramp som behöver bytas ut och även här behöver en tröskel åtgärdas.

Ventilationen är mycket bristfällig. Förutom att vara en allmän arbetsmiljöfråga, så är detta ett extra stort problem för personer med exempelvis astma. Den dåliga ventilationen för också att det blir otroligt varmt i lokalen. Vilket även detta är påfrestande för brukare av lokalen i allmänhet, men i synnerhet för personer med dåligt hjärta och liknande. Ventilationen behöver därför ses över och om möjligt renoveras.

I dagsläget sköts ljud- och ljusteknik inifrån det angränsande köket. Det finns därför ett stort behov av att öppna upp lokalen, en vinst blir så klart att det får plats mer folk, men framförallt kommer det avsevärt öka kontakten mellan ljudtekniker och de som uppträder på scenen.

Vi planerar därför att riva ut köket och dess väggar för att istället hänga upp ljud- och ljusbåset under taket. I samband med detta kommer vi vara tvungna att plugga avloppen, eventuellt dra om elen, samt renovera golvet som redan är i behov av att bytas och vid rivning av väggar vara absolut nödvändigt.

På grund av lokalens omfattande nyttjande de senaste åren har utrustningen, som köpts in av föreningen, slitits ner. I samband med renoveringen vill vi därför passa på att uppgradera både ljud- och ljusutrustning i lokalen. Ljusutrustningen som köptes begagnad år 2012 är i behov av att moderniseras till mer energieffektiv LED-belysning. Även föreningens PA sjunger på sista versen.

Våra uppgraderingar här kommer syfta till att införskaffa utrustning som, förutom att innebära en väsentlig uppgradering av nuvarande rigg, även vid behov ska kunna flyttas för att användas i andra lokaler i huset och som komplementutrustning vid riktigt stora arrangemang, dels i vår största lokal, Stora Salen, och i bästa fall även utomhus.

Även om renoverings- och upprustningsbehovet i lokalen är omfattande, är insatserna ganska små i förhållande till vad vi räknar med att kunna ge tillbaka till Jönköpings och hela regionens musik- och kulturliv!

Om Kulturhuset i Jönköping

Kulturhuset har funnits sedan 1982 och drivs nu liksom då av den ideella föreningen Kulturhuset i Jönköping. Föreningens verksamhet innebär framförallt att att fungera som en öppen plattform för folk i alla åldrar att utöva kultur på sina egna villkor. Föreningen sköter även administration och drift av fastigheten samt har till uppgift att understödja de elva medlemsföreningarna och andra hyresgäster som nyttjar lokalerna. Den demokratiska grundprincipen i huset är en person - en röst.

Kulturhuset har en särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i. Oavsett om de har en förening eller inte.

Kulturhuset har många gånger också fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

”Under 2014 genomfördes uppskattningsvis 1415 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 490 föreningens egna, 875 var samarrangemang och cirka 50 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler.

Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB- lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare).”

Ur Föreningen Kulturhusets Verksamhetsberättelse 2014

Utredning om den aktuella lokalens påverkan på andra kulturlokalers eller samlingslokalers verksamhet i området

Här bör övriga lokaler i området redovisas, gärna på en karta. Den sökande, eller annan, ska göra en bedömning av om och hur det aktuella projektet påverkar övriga lokalers verksamhet. Såväl positiva som negativa effekter kan vara relevanta här.

Den aktuella lokalens påverkan på andra kulturlokalers eller samlingslokalers verksamhet i området

Tändsticksområdet är sedan 1980-talet ett område med brett kultur- och föreningsliv. Här finns en rad olika kulturlokaler så som det föreningsdrivna Kulturhuset, kommunala Kulturskolan, Tändsticksmuséet, gallerier, restauranger, krogar, fackföreningar med mera. Det finns också ett härbärge, en del företag och inom kort öppnar även ett asylboende.

Några negativa effekterna av en upprustad lokal är svåra att se, då Insiktens verksamhet inte kommer att förändras i någon större utsträckning.

Vi räknar inte med någon ökad ljudvolym i angränsande lokaler eller ut i området i övrigt. Tvärtemot kan det handla om lägre volym och mindre buller på grund av bättre akustik i lokalen.

Att det finns flera andra lokaler som också arrangerar konserter i området ser vi tvärtom som positivt, eftersom det drar mer folk intresserade av musik till både oss och dem.

Eftersom lokalen ligger inne i Kulturhuset kommer upprustningen inte heller ha några andra exteriöra störningseffekter.

Kulturhuset inverkan på asylboendet som planeras i andra delen av området tror vi är positivt, med eller utan renovering av Insiken. Med kulturen som redskap finns inga gränser.

Kostnadssammanställning (se blankett)

De beräknade kostnaderna för projektet ska sammanställas och redovisas. Såväl kostnader för byggnadsåtgärder som för andra åtgärder ska specificeras. Det är av stor vikt att göra omsorgsfulla beräkningar eftersom Boverket räknar bidragsunderlaget utifrån den sökandes kostnadssammanställning.

Detta kanske vi kan göra tillsammans med Ulf?

Finansieringsplan för projektet (se blankett)

Här redovisas hur det aktuella projektet ska finansieras. Planen ska visa dels det stödbelopp man ansöker om hos Boverket, dels hur projektet i övrigt ska finansieras.

Detta blir i ansökan.

Driftkalkyl för lokalen efter åtgärd (se blankett)

Driftskalkylen ska visa en budget för driften av lokalen efter det att projektet är genomfört.

Detta ska Jon och Jonsson hjälpa till att fixa.

Utredning om möjligheten att genomföra projektet med hänsyn till plan-och bygglovsbestämmelser

Utredning om projektets genomförbarhet med hänsyn till plan- och byggbestämmelser. Normalt bör förhandsbesked från byggnadsnämnden bifogas ansökan (endast om bygglov saknas).

Jag snackade med Ulf och som jag fatta det så behöver vi varken tillstånd eller bygglov. Kanske räcker det med att vi lämnar honom som referens med namn och nummer.

Byggnadsritningar

Planritningar i skala 1:100, för byggnaden i sin helhet, ska alltid bifogas. Om åtgärden innebär en större ändring i lokalen ska man även bifoga fasad- och sektionsritningar, som visar lokalens utseende både före och efter det planerade projektet. I förekommande fall används bygglovshandlingarna.

Av ritningarna ska det gå att utläsa byggnadens tillgänglighet för funktionshindrade, exempelvis ramper, trapphiss och RWC-toalett.

Om ansökan gäller inventarier eller annan utrustning, ska ritningarna visa i vilket utrymme dessa ska användas.

Skicka med med ritningarna över hela huset. Och över området. Skicka med en där ombyggnaden är inritad för hand. Och förklaras i text.

Tidplan för projektet

Vad tycker du? Ulf sa minst tre månader. Jag sa "under nästa år". 4-7 veckor om vi håller hårt i planeringen och genomförandet säger Carl. Vore ju för grymt, men jag är osäker på att vi tjänar på att begränsa oss i ansökan till Boverket, eftersom vi sedan måste redovisa projektet till dom. Däremot tycker jag att vi ska ha den tidsplanen gentemot kommunen och särskilt hantverkarna, säger Sebastian.

Preliminär tidsplan för renovering av verksamhetslokalen Insikten under verksamhetsåret 2016

Arbetet med projektering, planering och renovering av verksamhetslokalen Insikten kommer att påbörjas i det fall att Boverket beslutar att bevilja bidrag till projektet i februari 2016.

Mars-april - Byggprojektering och byggmöten utifrån planerat projekt. 2 maj - Byggstart

2-23 maj - Rivning vägg, golv, kök, scen samt flytt av elinstallationer, VVS inklusive pluggning av avlopp

24 maj-17 juni - Uppbyggnad bakre vägg, omdragning/flyttning av el samt eventuell gjutning/flytspakling av golv

20-24 juni - Montering av ramper, förlängning av befintlig låsgrind samt montage, elektroniskt lås kopplas.

27 juni-29 juli - Byggning och infästning balkongdel/ljud-ochljusbås tak, vägg, golv

1-12 aug - Montering sektionerad scen, upphängningsutrustning och så vidare

15-26 aug - Ljud- och ljussystem monteras och installeras 29 aug-16 sept - Arbete med akustik

19 sept-7 okt - Slutförande av arbete, samt städning

10 okt - Slutbesiktning av arbetet

11-27 okt - Tid för ev kompletterande åtgärder

Slutet på oktober skickas ansökan om utbetalning till Boverket.

En mer detaljerad tidsplan tas fram i samarbete med Tekniska Kontoret samt berörda entreprenörer under förberedelsefasen mars-maj.

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning; översiktlig byggnads- och rumsbeskrivning samt teknisk beskrivning

Översiktlig arbetsbeskrivning samt ritningar

Arbetsbeskrivning

 • Rivning vägg, golv, kök samt scen inklusive elinstallationer och VVS
 • Pluggning av avlopp
 • Uppbyggnad bakre vägg samt omdragning/flyttning av el
 • Eventuell gjutning/flytspakling av golv
 • Förlängning av befintlig låsgrind samt montage, elektroniskt lås kopplas.
 • Infästning balkongdel/ljud- och ljusbås tak, vägg, golv
 • Montering sektionerad scen
 • Ljud- och ljussystem monteras och installeras
 • Montering av ramper

Översiktlig rumsbeskrivning

Se bilaga 9.1 "Kulturhuset_plan-1-västra-med markering" (PDF)

Se bilaga 9.2 "Kulturhuset_plan-1o2-östra-nuvarande" (PDF)

Se bilaga 9.3 "Kulturhuset_insikten-nuvarande" (PDF)

Se bilaga 9.4 "Kulturhuset_insikten-planerad rivning" (PDF)

Se bilaga 9.5 "Kulturhuset_insikten-planerat nybygge" (PDF)

Bygglov

Något bygglov behöver enligt Ulf Svensson på Tekniska Kontoret inte sökas för planerad renovering. Kontaktperson: Ulf Svensson: 036-10 70 87.

Inventarier (anges endast vid anskaffning av inventarier)

Om bidraget söks för inventarier ska det bifogas en särskild förteckning över dessa med kostnadsberäkning.

Inventarier

Komplettering av ljudutrustning

På grund av den höga användningsgraden under senare år sjunger den nuvarande begagnade PA-utrustning på sista versen. Nyinköp är därför absolut nödvändigt. Ny backline, digitalmixer, samt scenutrustning har redan bekostats av föreningen.

Nyinköp av ljudutrustning:

 • Linearray's x 6 st a 15 000 kr
 • Subwoofer X 4 st á 10 000 kr
 • Behringer scensnake 10 000 kr
 • Kablage, pelare samt upphängningsanordning 10 000 kr

Totalsumma: 150 000 kr

Komplettering av ljusutrustning

Begagnad ljusutrustning köptes in 2012. Denna är av äldre modell med glödljus. Ljusmixer, dimmers samt kablage har sedan kompletterats fram till dags datum. Vi vill i samband med renoveringen uppgradera vår ljusutrustning till moderna, energieffektiva LED-ljus.

Vi planerar att komplettera med:

 • LED-följespot X 1 st á 10 000 kr
 • Par 64 LED X 10 st á 1000 kr
 • LED-stagebeamer MKII X 4 st á 4200 kr
 • Rörligt scenljus X 2 á 6500 kr

Totalsumma: 50 000 kr

Redan skickat till Boverket

Lokalen i dagsläget

Lokalen används i första hand för spelningar och är fullt utrustad med en mindre scen, full backline, PA, ljusrigg och dimmers. Det mesta är dock av äldre modell, men vissa kompletteringar har gjorts då pengar funnits.

Lokalen används också för repetitioner, viss dansverksamhet, mindre LAN, möten med mera.

Lokalen ligger i Kulturhuset i Jönköping i en fastighet som ägs av Jönköpings Kommun, där verksamheten drivs och administreras av den ideella föreningen Kulturhuset i Jönköping.

Under 2014 genomfördes ett 50-tal kulturarrangemang i lokalen. Här uppträder allt från lokala till internationella artister. Många band har startat sin karriär i Kulturhuset som även förfogar över nio replokaler samt en ljud- och inspelningsstudio under uppbyggnad.

Om Kulturhuset

Kulturhuset har funnits sedan 1982 och drivs nu liksom då av den ideella föreningen Kulturhuset i Jönköping. Föreningens verksamhet omfattar dels administration och drift av fastigheten, dels att understödja de elva medlemsföreningarna och andra hyresgäster som nyttjar lokalerna, men framförallt att att fungera som en öppen plattform för folk i alla åldrar att utöva kultur på sina egna villkor. Den demokratiska grundprincipen i huset är en person - en röst.

Kulturhuset har en särställning som en gemensam plattform för kulturella kreativa verksamheter i Jönköpings kommun. Denna särställning grundar sig på behovet av en organisation som fångar upp kulturellt intresserade människor och ger dom resurser, utrymme och ett sammanhang att växa i. Oavsett om de har en förening eller inte.

Kulturhuset har många gånger också fungerat som ett skyddsnät som fångat upp individer och initiativ som lätt faller mellan stolarna eller kanske inte ryms inom kommunens egen organisation. Genom deltagarkulturen inkluderas människor till att själva vara med och utveckla sin egen aktivitet. På detta sätt har Kulturhuset blivit ett unikt komplement till Jönköping Kommuns ordinarie verksamhet.

"Under 2014 genomfördes uppskattningsvis 1415 arrangemang i Kulturhuset. Av dessa var 490 föreningens egna, 875 var samarrangemang och cirka 50 var rena uthyrningar som genomfördes av någon annan, men i våra lokaler.

Utöver detta repade band, folk var aktiva i verkstäderna, genomgick utbildningar, repade inför föreställningar eller var aktiva i medlemsföreningarnas egna aktiviteter (exempelvis öppethållande på GoB-lokalen eller Bokcafét, föreningsmöten, förberedelser eller planering av aktiviteter och verksamhet och så vidare)."

Ur Föreningen Kulturhusets Verksamhetsberättelse 2014

Renoveringsbehov

Renoveringsbehovet är omfattande, men i förhållande till vad en upprustning skulle kunna ge är insatserna ganska små. Lokalen i stort behov av att anpassas för personer med olika former av funktionsnedsättning, genom att exempelvis förbättra entréer, höja scenen, förbättra akustiken och se över ventilation. Behovet av utvidga lokalen är stort. Golvet är slitet och i behov av att bytas. I samband med renoveringen vill vi också genomföra en upprustning av ljud- och ljusutrustning för att få ut maximalt av lokalens kapacitet.

Scenen är i dagsläget 15 cm hög. För en rullstolsburen person eller bara de som är korta är det därför svårt att se om det är personer framför. Vi vill därför renovera och höja scenen med 25 cm för att ge alla närvarande möjlighet att se de som uppträder på scenen. Eventuellt är en höj och sänkbar, portabel scen det bästa alternativet.

Sidoväggarna i lokalen är av tegel och tegel med puts vilket gör det mycket svårt att ställa in ett bra och behagligt ljud. Tinitus och andra hörselskador är vanliga konsekvenser av dåligt anpassade lokaler. Vi har på olika sätt försökt komma runt detta med att bygga egna ljudfällor och liknande, men vid en omfattande renovering är detta något vi särskilt vill lägga kraft på åtgärda för att göra musikupplevelsen så behaglig och inkluderande som möjligt.

När det kommer till entréen och en passage som leder till lokalen är de i dagsläget dåligt utformade, i synnerhet för rullstolsburna personer. Entréen har en platta över ett avrinningsdike följt av en hög tröskel som minskar tillgängligheten. Vid passagen är det en mindre ramp som behöver bytas ut och även här behöver en tröskel åtgärdas.

Ventlilationen är mycket bristfällig. Förutom att vara en allmän arbetsmiljöfråga, så är detta ett extra stort problem för personer med exempelvis astma. Den dåliga ventilationen för också att det blir otroligt varmt i lokalen. Vilket även detta är påfrestande för brukare av lokalen i allmänhet, men i synnerhet för personer med dåligt hjärta och liknande. Ventilationen behöver därför ses över och med största sannolikhet renoveras.

Vi planerar också att riva en vägg i lokalen och samtidigt hänga upp ljudbåset under taket för att öka utrymmet i lokalen. Alternativt bygga ett underrede till det ljudbåset mot den nya bortre väggen. I samband med detta kommer vi vara tvungna att dra om vatten och el, samt renovera golvet som redan är i behov av att bytas och vid utbyggnad vara absolut nödvändigt.

I samband med denna renovering vill vi passa på att uppgradera både ljud- och ljusutrustning i lokalen. Våra uppgraderingar här kommer i första hand syfta till att införskaffa utrustning som, förutom att innebära en väsentlig uppgradering av nuvarande rigg, även vid behov ska kunna flyttas för att användas i andra lokaler i huset och som komplementutrustning vid riktigt stora arrangemang, dels i vår största lokal, Stora Salen, och i bästa fall även utomhus.

Kostnader

 • Upphöjning av scenen: 50 000 kr
 • Ramper vid entré och passage: 30 000 kr
 • Akustik och ljudförbättring: 75 000 kr
 • Kontroll av ventilation samt eventuell renovering: 50 000 kr
 • Ombyggnad av lokalen i form av rivning av vägg, renovera golv samt upphängning av ljudbås: 200 000 kr
 • Ommålning: 10 000 kr
 • Flamsäkra gardiner kring scenen: 15 000 kr.
 • Komplettering av ljudutrustning: 150 000 kr
 • Komplettering av ljusutrustning: 50 000 kr

Ansökan om medfinansiering

Föreningen Kulturhuset i Jönköping ansöker därför om 400 000 kr varav 150 000 kr för tillgänglighetsanpassning.