Vårmöte 2017, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen Kulturhuset i Jönköping till vårmöte söndagen den 14 maj 2017 klockan 14:00 i Nyfiket.

Väl mött!


Föredragningslista för Föreningen Kulturhusets Vårmöte 2017

Mötets öppnande

Fastställande av röstlängd

Val av mötespresidium

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare (som också är rösträknare)

Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Godkännande av dagordning

Styrelsens bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016

Revisorernas berättelse

Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fyllnadsval till styrelsen

Möjlighet för tillfälliga arvoderingar och fastställande av fasta arvoderingar

Val av revisorer

Behandling av eventuella motioner och propositioner

Motion angående stöd till ny verksamhet

Godkännande av nya medlemsföreningar

Showtime Jönköping

GoB International

Informationspunkter

Ansvarsområden och arbetsgrupper

Nytt ersättningssystem för tillfälligt arbete i Kulturhuset

Fastställande av datum för höstmöte

Övriga frågor

Mötets avslutande